Podmienky spracúvania osobných údajov a cookies na webe GALFER.SK

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov (ďalej len „Podmienky“) sa týkajú sa Vašich osobných údajov a súkromia. Prosíme Vás, venujte obsahu Podmienok náležitú pozornosť.

Dňa 25. mája 2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Osobnými údajmi sa podľa GDPR rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Prevádzkovateľom v zmysle GDPR je spoločnosť motogp, s. r. o., so sídlom Rozkvet 2054/113-48, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 350 681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16367/R (ďalej len „motogp“), ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.

motogp prevádzkuje webovú stránku https://www.galfer.sk (ďalej len „Webstránka“).

Dotknutou osobou v zmysle GDPR ste vy, pretože vaše osobné údaje motogp spracúva.

Tieto Podmienky sa považujú za splnenie informačnej povinnosti motogp ako prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle GDPR a boli vytvorené s cieľom vysvetlenia problematiky ochrany osobných údajov a zvýšenia transparentnosti pri ich spracúvaní. Podmienky sú zároveň zverejnené a voľne dostupné na Webstránke a máte možnosť kedykoľvek si ich otvoriť a prečítať. Podmienky môžu byť v prípade potreby aktualizované.

2. ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje získava motogp predovšetkým priamo od vás a to tým, že ste ich vyplnili a poskytli prostredníctvom registračného formulára alebo inej funkcionality na Webstránke, a že navštevujete a využívate Webstránku.

3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania vašich osobných údajov je, prípadne môže byť predovšetkým používanie konkrétnej služby Webstránky, ktorú požadujete, alebo ku ktorej požaduje prístup, tzn. elektronický obchod (e-shop ) umožňujúci najmä vytvorenie zaregistrovaného konta, kúpu a dodanie dielov, komponentov, súčiastok či iného príslušenstva do motocyklov, ako aj oblečenia pre motocyklových jazdcov a rôznych doplnkov.

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané na marketingové účely a v prípade, že by sme sa niekedy v budúcnosti rozhodli realizovať marketingové aktivity s osobnými údajmi, tak vaše osobné údaje nebudú môcť byť spracúvané bez vášho osobitného súhlasu.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie ani také profilovanie, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás významne ovplyvňovalo z hľadiska vašich práv a slobôd.

Spracúvať vaše osobné údaje na iný účel ako na účel označený v Podmienkach môžeme iba v prípade, že ste nám na to osobitne udelili súhlas alebo spracúvanie osobných údajov na iný účel je zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje pôvodne získané.

Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle GDPR považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. V prípade spracúvania na predmetné účely máme zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečíme najmä minimalizáciu osobných údajov a podľa toho akým spôsobom bude možné predmetné účely dosiahnuť zabezpečíme taktiež pseudonymizáciu (osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene) alebo anonymizáciu (osobné údaje nebude vôbec možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe a teda nebude viac možné identifikovať vás).

Spracúvať vaše osobné údaje možno tiež na účel mimosúdneho i súdneho uplatňovania, preukazovania a vymáhania právnych nárokov motogp alebo účel iného oprávneného záujmu motogp v súlade s GDPR.

4. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili prostredníctvom registračného formulára alebo inej funkcionality na Webstránke.

Udelením súhlasu v zmysle týchto Podmienok súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, tak váš zákonný zástupca (napr. rodič) vopred schválil tento súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

V prípade spracúvania vašich osobných údajov na účel e-shopu je právnym základom plnenie zmluvných povinností motogp voči vám a plnenie zákonných povinností zo strany motogp (napr. podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve). Pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov na účel mimosúdneho i súdneho uplatňovania, preukazovania a vymáhania právnych nárokov motogp, tak právnym základom je oprávnený záujem.

5. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.

Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovnom rozsahu:

a) meno a priezvisko,

b) adresa bydliska, prípadne aj iná dodacia adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát),

c) telefónne číslo,

d) emailová adresa,

e) adresa sídla, resp. miesta podnikania (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát), obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH – pri podnikateľovi, ktorý je fyzickou osobou

f) heslo,

g) údaje o IP adrese,

h) údaje o prihlásení na zaregistrované konto na Webstránky,

i) údaje o návšteve a aktivitách na Webstránke,

j) údaje získané zo súborov cookies (len za predpokladu, že vás na základe cookies dokážeme presne identifikovať).

6. COOKIES

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré Webstránka https://www.galfer.sk posiela vášmu internetovému prehliadaču, ktorý ich ukladá do vášho počítača, tabletu, mobilu alebo iného zariadenia. Je to bežná prax množstva internetových stránok. Cookies sú malé a vo vašom zariadení zaberajú minimálny priestor. Cookies nepoškodzujú vaše zariadenie. Niektoré cookies sa do vášho zariadenia ukladajú len prechodne počas vašej návštevy Webstránky a po jej opustení sa automaticky vymažú (prechodné cookies) a iné cookies zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po opustení Webstránky, aby si vás zapamätala, keď sa vrátite ako návštevník a to bez toho, aby vás identifikovala ako konkrétnu osobu (trvalé cookies).

Aký je účel používania cookies?

Cookies umožňujú pohyb na Webstránke a využívanie základných funkcií elektronického obchodu (e-shopu) ako sú zabezpečené oblasti (zaregistrované kontá), nákupné košíky či online platby. Cookies napomáhajú internetovej stránke rozpoznať vás a následne vám sprístupniť požadovanú funkciu. Prostredníctvom cookies môže Webstránka zaznamenať nastavenia vášho internetového prehliadača, vaše prístupové heslo, vami uprednostňovaný jazyk a pod. Cookies tiež znemožňujú opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Vaša budúca návšteva Webstránky tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie a využívanie Webstránky bolo komplikovanejšie (funkčné/technické cookies). Cookies napomáhajú neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia e-shopu a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno sledovať, analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie e-shopu a následne vylepšovať obsah, funkčnosť či dizajn Webstránky (analytické cookies). Okrem vlastných cookies môže internetová stránka elektronického obchodu používať aj cookies tretích osôb (Google), a to na štatistické a analytické účely (cookies tretích osôb), ktorých pravidlá používania nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk .

Aký je právny základ používania cookies?

Na základe cookies vás zvyčajne nedokáže prevádzkovateľ Webstránky ( motogp, s. r. o., so sídlom Rozkvet 2054/113-48, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 350 681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16367/R) presne identifikovať. Iba ak by vás počas návštevy prevádzkovateľ Webstránky a využívania jej funkcií vedel identifikovať, bude sa jednať o spracúvanie vašich osobných údajov v zmysle GDPR. V takom prípade by prevádzkovateľ Webstránky (my) bol zároveň prevádzkovateľom v zmysle GDPR, pretože by spracúval osobné údaje dotknutej osoby (vás).

Právnym základom spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom cookies je váš súhlas ako dotknutej osoby, ktorý sa nevyžaduje jedine v prípade tzv. funkčných/technických cookies.

Súhlas s používaním cookies nám môžete slobodne udeliť pri prvej návšteve Webstránky, kedy si súčasne môžete zvoliť vlastné nastavenia cookies v tzv. „cookies lište“, ktorá sa vám tejto súvislosti zobrazí.

V prípade potreby môžeme požiadať o udelenie súhlasu aj opakovane pri ďalšej vašej návšteve Webstránky.

Súhlas s používaním cookies je nepodmienený, a teda aj keď nám ho neudelíte, budete môcť aj naďalej Webstránku navštevovať. Súhlas s používaním cookies musí spĺňať taktiež ďalšie kritéria vyžadované GDPR, tzn. byť konkrétny, informovaný a učinený vopred aktívnym potvrdením súhlasu (zakliknutím príslušného políčka na „cookies lište“).

Pod konkrétnosťou sa má na mysli poskytnutie súhlasu na vymedzený účel/účely, pričom musíte mať možnosť voľby vo vzťahu ku každému z účelov, čo je zabezpečené možnosťou vyberať si vlastné nastavenia v „cookies lište“. Zvolené cookies si môže v cookies lište taktiež kedykoľvek editovať (meniť) podľa vlastných preferencií a je na vašom uvážení, ktoré z cookies si ponecháte aktivované a ktoré deaktivujete.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že Webstránka nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás významne ovplyvňovalo z hľadiska vašich práv a slobôd.

Ďalej vás informujeme, že v prípade, ak by Webstránka mala poskytnúť cookies tretím stranám (Google), tak rovnako od vás vyžiada súhlas, ktorý bude musieť taktiež spĺňať všetky kritéria vyžadované GDPR.

Aká je doba spracúvanie cookies?

Prevádzkovateľom internetovej stránky elektronického obchodu bude spracúvať vaše cookies po dobu 24 mesiacov od udelenia vášho súhlasu alebo do jeho odvolania. Po uplynutí tejto doby alebo pri odvolaní súhlasu vaše cookies vymaže alebo anonymizuje. Pred uplynutím tejto doby vás môže požiadať o predĺženie platnosti vášho súhlasu.

 

Spravovanie a vymazanie cookies

Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Aj po udelení súhlasu s používaním cookies môžete pomocou nastavenia svojho prehliadača cookies úplne odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré cookies a taktiež môžete vymazať cookies uložené vo vašom zariadení. Ak nechcete, aby sa cookies vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby vás informoval o pokuse uložiť cookies do vášho zariadenia. Pokiaľ však používanie cookies úplne odmietnete, internetovú stránku elektronického obchodu síce budete môcť navštíviť, avšak niektorý jeho obsah, funkcionality a vlastnosti sa nemusia zobrazovať, sprístupňovať a fungovať správne alebo vôbec. Z toho dôvodu odporúčame ponechať aktivované funkčné/technické cookies. Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

7. ODVOLANIE SÚHLASU A NAMIETANIE SPRACÚVANIA

Do osobitnej pozornosti vám dávame, že v zmysle GDPR disponujete:

a) právom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov . Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napr. potreba plnenia zmluvy, povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu či oprávneného záujmu), zabezpečíme bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie vašich osobných údajov v zmysle GDPR.

b) právom namietať spracúvanie vašich osobných údajov, ak ich motogp spracúva (i.) pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, (ii.) pri výkone verejnej moci, (iii.) na základe oprávneného záujmu alebo (iv.) na účel priameho marketingu vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch. V prípade, ak vznesiete námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu, osobné údaje sa nesmú ďalej na tento účel spracúvať (námietka bude považovaná za odvolanie vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov). V ostatných prípadoch bude vaša námietka opodstatnená vtedy, ak vaše oprávnené dôvody budú prevažovať nad oprávnenými dôvodmi motogp.

8. DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie na dobu, ktorá je potrebná na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú (napr. dokým to vyžaduje potreba plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu).

V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov iba na základe súhlasu, tak vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie po dobu 24 mesiacov od udelenia vášho súhlasu alebo do jeho odvolania. Pred uplynutím tejto doby vás môžeme požiadať o predĺženie platnosti vášho súhlasu.

Po uplynutí doby v zmysle vyššie uvedeného alebo pri odvolaní súhlasu vaše osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme (okrem prípadu, ak vaše osobné údaje spracúvame na inom právnom základe ako je súhlas).

9. SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH ZABEZPEČENIE

Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracúvanie uskutočňujeme prostredníctvom vlastného automatizovaného informačného systému a primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

V prípade potreby môžeme na základe písomnej zmluvy poveriť spracúvaním vašich osobných údajov tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, ktorá bude ako sprostredkovateľ v mene motogp spracúvať vaše osobné údaje v súlade s GDPR a bude garantovať ich bezpečnosť.

10. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na vlastné účely. Okrem toho sme oprávnení poskytovať vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu nasledovným dôveryhodným príjemcom:

a) osobám, ktoré v mene motogp mimosúdne i súdne uplatňujú a vymáhajú právne nároky, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov (napr. advokáti);

b) súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov motogp alebo plnenia povinností motogp podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;

c) osobám, ktoré doručujú vybrané knižné tituly, prípadne iné tovary, ktoré ste si objednali v online obchode, a to za účelom plnenia zmluvných povinnosti motogp voči vám;

d) sprostredkovateľom, ktorí sú na základe písomnej zmluvy s motogp poverení spracúvaním osobných údajov v mene motogp, a to výlučne za týmto účelom;

e) osobám, ktoré pre motogp zaisťujú prevádzku, servis či zabezpečenie Webstránky, služieb, softvérových riešení a informačnej infraštruktúry vrátane ich monitoringu a testovania, a to výlučne za týmito účelmi,

f) osobám, ktoré motogp poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie Webstránky a služieb,

g) osobám, ktoré motogp poskytujú marketingové služby, a to iba za účelom efektívnej a relevantnej marketingovej komunikácie motogp (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dodávame, že predmetná kategória osôb nebude môcť vaše osobné údaje použiť pre svoj vlastný marketing alebo marketingové aktivity akejkoľvek inej osoby odlišnej od motogp).

11. VAŠE PRÁVA

Oboznamujeme vás s právami spätými s ochranou osobných údajov, ktoré vám prináležia podľa príslušných ustanovení GDPR a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov:

a) právo požadovať prístup k osobným údajom (podrobnejšie v čl. 15 GDPR);

b) právo požadovať opravu osobných údajov (podrobnejšie v čl. 16 GDPR);

c) právo požadovať vymazanie osobných údajov, tzv. právo byť zabudnutý (podrobnejšie v čl. 17 GDPR);

d) právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov (podrobnejšie v čl. 18 GDPR);

e) právo na prenosnosť osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi (podrobnejšie v čl. 20 GDPR);

f) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (podrobnejšie v čl. 7 ods. 3 GDPR a bode 7. písm. a) týchto Podmienok);

g) právo namietať spracúvanie osobných údajov (podrobnejšie v čl. 21 GDPR a bode 7. písm. b) týchto Podmienok);

h) právo podať sťažnosť adresovanú nezávislému dozornému orgánu, ktorým je v Slovenskej republike: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27 (podrobnejšie v § 100 až 103 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

12. AKO A KDE SI MÔŽETE UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA

Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov môžete bezplatne na základe žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: info@galfer.sk, listom zaslaným na poštovú adresu: motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov, prípadne osobne alebo aj iným vami preferovaným spôsobom.

Upozorňujeme vás, že pred vybavením vašej žiadosti musíme v prvom rade spoľahlivo overiť vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu vašich práv. Z toho dôvodu vás môžeme požiadať o súčinnosť spočívajúcu v poskytnutí dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby (vašej identity), ak máme oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa. Ak ani postupom podľa predchádzajúcej vety nebudeme schopní preukázateľne verifikovať identitu dotknutej osoby (vašu identitu), budeme o tom žiadateľa zodpovedajúcim spôsobom informovať, ak je to možné, a sme oprávnení odmietnuť konať na základe žiadosti.

Podotýkame tiež, že vašej žiadosti nemusíme vyhovieť v prípadoch ustanovených v GDPR alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Ak bude vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme s prihliadnutím na obsah žiadosti (i.) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo (ii.) odmietnuť konať na základe žiadosti.

Vašu žiadosť vybavíme najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ak ide o odôvodnený prípad s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí. O predĺžení lehoty vás budeme informovať.

Ak vašej žiadosti nevyhovieme, môžete sa obrátiť na nezávislý dozorný orgán monitorujúci uplatňovanie GDPR, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27 . Dozorný orgán môžete v zmysle GDPR kontaktovať i priamo.