Reklamačný poriadok pre spotrebiteľov – časť I.

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý si kupujúci – spotrebiteľ zakúpil prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho prevádzkovaného na internetovej stránke: https://galfer.sk/. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je povinný reklamáciu vadného tovaru bezodkladne uplatniť podľa tejto časti I. platného reklamačného poriadku. Spotrebiteľom sa na účely tejto časti reklamačného poriadku rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: motogp, s. r. o.
Sídlo: Rozkvet 2054/113-48, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 350 681
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16367/R

DIČ: 2022113984
IČ DPH: SK2022113984

E-mail: info@galfer.sk
Telefón: +421 910 666 362

Adresa prevádzkarne (poštová a reklamačná adresa): motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu pre bezhotovostné platby IBAN: SK11 0200 0000 0021 1721 2153


Kontaktné údaje orgánu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi
Ústredný inšpektorát SOI, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava
Odbor ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu
Email: info@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Email: tn@soi.sk, tel. č. 032/640 01 09

2. Reklamačný poriadok je zverejnený a voľné dostupný pre každého návštevníka internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho a poskytuje kupujúcim informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa"). Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade potreby reklamačný poriadok aktualizovať a zmeniť, pričom platné znenie reklamačného poriadku je vždy zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu (na diaľku) na internetovej stránke predávajúceho uvedenej v bode 1. tejto časti reklamačného poriadku.

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady kúpy tovaru, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť počas záručnej doby si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dovozca, dodávateľ alebo predávajúci.

6. Kupujúci je oprávnený vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Kupujúci môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke. Ak kupujúci prehliadku neurobí a nároky z vád tovaru pri jeho prevzatí neuplatní, tak je si vedomý skutočnosti, že pri neskoršom uplatňovaní nárokov z vád bude musieť preukázať, že tieto chyby mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby (záručnú opravu) po doručení, resp. predložení tovaru vrátane dokladu o zaplatení za tovar, príslušenstva a dokumentácie k tovaru (dokladov prevzatých v balení s tovarom, napr. záručného listu, návodu na použitie a pod.) príslušnému pracovníkovi predávajúceho, alebo určenej osoby podľa bodu 9. tejto časti reklamačného poriadku, poverenému vybavovať reklamácie.

8. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí alebo donesie tovar na adresu prevádzkarne (poštovú adresu) predávajúceho – motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí alebo predloží ho predávajúcemu. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby si zásielku s reklamovaným tovarom poistil. Pokiaľ kupujúci zasiela predávajúcemu tovar na adresu podľa tohto bodu reklamačného poriadku prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Podoba reklamačného formulára je určená predávajúcim a jeho vzor je zverejnený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ktorý si možno v prípade potreby stiahnuť a vyplniť – klikni a pozri dokument: REKLAMAČNÝ FORMULÁR. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

9. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u osoby oprávnenej výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Informácia o určenej osobe, prípadne aj informácie o autorizovaných servisných miestach pre záručný a pozáručný servis tovaru sú uvedené v záručnom liste, ak bude pribalený ku konkrétnemu tovaru. V prípade nejasností predávajúci poskytne tieto informácie kupujúcemu aj na požiadanie prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

10. Reklamačné konanie k tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť či doniesť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu podľa bodu 8. tejto časti reklamačného poriadku,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu spolu s jeho príslušenstvom a dokumentáciou podľa bodu 7. tejto časti reklamačného poriadku.

11. Reklamačné konanie k tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť či doniesť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu podľa bodu 8. tejto časti reklamačného poriadku,

b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

12. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť alebo doniesť na adresu prevádzkarne predávajúceho, ak nie je stanovené inak (napr. zo záručného listu vyplýva, že reklamovaný tovar treba odoslať priamo určenej osobe).

13. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok ohľadom uplatňovania reklamácie tovaru sa môže kupujúci obrátiť na predávajúceho elektronicky na e-mailovú adresu: info@galfer.sk alebo telefonicky na: +421 910 666 362.

14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

15. V mieste stanovenom podľa bodu 14. tejto časti reklamačného poriadku na prijímanie reklamácií je predávajúci, resp. určená osoba povinný/á zabezpečiť prítomnosť pracovníka povereného vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

16. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu od ich zistenia, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby (záručnú opravu). To isté platí, pokiaľ kupujúci pokračuje v používaní tovaru napriek zisteniu chyby.

17. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť kupujúceho ako spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

18. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, má predávajúci alebo určená osoba povinnosť stanoviť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa (t.j. ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie) ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku vybavenia reklamácie informuje predávajúci kupujúceho vhodným spôsobom dohodnutým medzi obidvoma zmluvnými stranami (napr. e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu doručený reklamačný protokol.

19. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

20. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká:

a) nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavnej chyby tovaru pri jeho prevzatí,

c) neuplatnením nárokov z vád tovaru bez zbytočného odkladu od zistenia jeho chyby,

d) pokračovaním v používaní tovaru po zistení jeho chyby,

e) uplynutím záručnej doby tovaru,

f) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

g) používaním alebo uskladňovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

h) neodborným zaobchádzaním, manipuláciou, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

i) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,

j) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

k) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

l) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

m) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby (napr. montážou tovaru do motocykla v neautorizovanom servise, pričom v prípade pochybností o mieste vykonania servisu dôkazné bremeno zaťažuje kupujúceho. Autorizovaným servisom sa v tejto súvislosti rozumie servis príslušnej značky motocykla alebo servis, ktorý má opravy a údržbu motorových vozidiel evidované ako predmet podnikania vo výpise z obchodného registra, resp. živnostenského registra).

21. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo ich častí) spôsobené používaním a za žiadnych okolností sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené preťažením tovaru pri používaní. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu. V tejto súvislosti berie kupujúci na vedomie, že tovar ponúkaný predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu je svojim charakterom zameraný na používanie pri prevádzke motocyklu (ako diel, komponent či súčiastka motocykla) alebo slúži potrebám jazdca motocykla (rôzne časti oblečenia a doplnky). Životnosť tovaru je teda závislá od povahy, frekvencie či intenzity jazdy, ako aj ďalších faktorov používania motocykla, napr. v prípade použitia na pretekárske účely sa životnosť predpokladá na hodiny a môže byť z daného dôvodu vylúčená alebo obmedzená už jeho výrobcom.

22. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že kúpou a montážou iného tovaru (dielu, komponentu či súčiastky) ako je odporúčaný výrobcom motocykla, môže byť narušená záruka samotného motocykla alebo môže dôjsť k jeho poškodeniu. Predávajúci zároveň nezodpovedá za žiadne vady tovaru či škody na tovare, motocykli alebo inej veci spôsobené neodbornou montážou, nakoľko montáž nerealizuje a táto nie je predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

23. Záruka sa nevzťahuje taktiež na vady, o ktorých bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Pri tovare ponúkanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

24. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď opravou, alebo jeho náhradným dodaním. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru s kúpnou zmluvou pri prevzatí tovaru má kupujúcim nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

a) bezplatným uvedením o tovaru do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve prostredníctvom opravy,

b) náhradným dodaním tovaru,

c) primeraným znížením kúpnej ceny,

d) odstúpením od zmluvy.

25.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

26. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie doručiť kupujúcemu písomný doklad (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a to vhodným spôsobom dohodnutým medzi obidvoma zmluvnými stranami (napr. e-mailom alebo doporučeným listom).

27.
Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare stanovená iná záručná doba, napr. v záručnom liste) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov a predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

28. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

29. Všetky záručné opravy tovaru sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky (reklamácie) podľa bodu 20. tejto časti reklamačného poriadku, bezplatné.

30. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 18. tejto časti reklamačného poriadku nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby opravou tovaru, alebo

b) predávajúci chybný tovar alebo jeho časť vymení za iný (funkčný a s rovnakými alebo porovnateľnými, ale nie horšími technickými parametrami), ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby opravou tovaru vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade výmeny tovaru za iný dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za iný začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia iného (nového) tovaru, ale iba na tento nový tovar.

31. Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví reklamáciu v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 18. tejto časti reklamačného poriadku nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za tovar iný (funkčný a s rovnakými alebo porovnateľnými, ale nie horšími technickými parametrami), alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

32. Pokiaľ ide o inú neodstrániteľnú chybu (v porovnaní s bodom 31. tejto časti reklamačného poriadku), bude reklamácia vybavená poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru.

33. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie podľa bodu 8. tejto časti reklamačného poriadku.

34. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

35. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt aspoň troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

36. Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

37. Právo kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako už využil svoje oprávnenie a uplatnil nároky z vád, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) pri tom istom tovare uplatňovať reklamáciu opakovane.

38. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

39. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo ak sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/1, P. O. Box č. 29, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

40. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si tovar najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia reklamácie. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo tovar predať. Ak dôjde k predaju tovaru, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok predaja po odpočítaní poplatku za uskladnenie a nákladov predaja.


Reklamačný poriadok pre nespotrebiteľov (podnikateľov) – časť 2.

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý si kupujúci – podnikateľ zakúpil prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho prevádzkovaného na internetovej stránke: https://galfer.sk/. Kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný reklamáciu vadného tovaru bezodkladne uplatniť podľa tejto časti II. platného reklamačného poriadku. Podnikateľom sa na účely tejto časti reklamačného poriadku rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu; ako aj akákoľvek iná osoba, ktorá nie je spotrebiteľom.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: motogp, s. r. o.
Sídlo: Rozkvet 2054/113-48, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 350 681
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16367/R

DIČ: 2022113984
IČ DPH: SK2022113984

E-mail: info@galfer.sk
Telefón: +421 910 666 362

Adresa prevádzkarne (poštová a reklamačná adresa): motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu pre bezhotovostné platby IBAN: SK11 0200 0000 0021 1721 2153

2. Reklamačný poriadok je zverejnený a voľné dostupný pre každého návštevníka internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho a poskytuje kupujúcim informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade potreby reklamačný poriadok aktualizovať a zmeniť, pričom platné znenie reklamačného poriadku je vždy zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho uvedenej v bode 1. tejto časti reklamačného poriadku.

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady kúpy tovaru, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dovozca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

6. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Kupujúci môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke. Ak kupujúci prehliadku neurobí a nároky z vád tovaru pri jeho prevzatí neuplatní, tak je si vedomý skutočnosti, že pri neskoršom uplatňovaní nárokov z vád bude musieť preukázať, že tieto chyby mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim, inak bude jeho reklamácia zamietnutá.

7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby (záručnú opravu) po doručení, resp. predložení tovaru vrátane dokladu o zaplatení za tovar, príslušenstva a dokumentácie k tovaru (dokladov prevzatých v balení s tovarom, napr. záručného listu, návodu na použitie a pod.) príslušnému pracovníkovi autorizovaného servisného miesta. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis tovaru sú uvedené v záručnom liste pribalenom ku konkrétnemu tovaru. V prípade nejasností predávajúci poskytne tieto informácie kupujúcemu aj na požiadanie prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

8. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prvom rade priamo v servise v zmysle bodu 7. tejto časti reklamačného poriadku. V prípade, že nie je možné zaistiť záručnú opravu týmto spôsobom, tak záručnú opravu zabezpečí predávajúci. Vtedy si zákazník uplatní reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí alebo donesie tovar na adresu prevádzkarne (poštovú adresu) predávajúceho – motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí alebo predloží ho predávajúcemu. K tovaru musí byť priložený taktiež doklad o zaplatení za tovar, príslušenstvo a dokumentácia (doklady prevzaté v balení s tovarom, napr. záručný list, návod na použitie a pod.) a taktiež doklady podľa bodu 36. tejto časti reklamačného poriadku. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby si zásielku s reklamovaným tovarom poistil. Pokiaľ kupujúci zasiela predávajúcemu tovar na adresu podľa tohto bodu reklamačného poriadku prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Podoba reklamačného formulára je určená predávajúcim a jeho vzor je zverejnený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ktorý si možno v prípade potreby stiahnuť a vyplniť – klikni a pozri dokument: REKLAMAČNÝ FORMULÁR. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

9. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby (záručnú opravu). To isté platí, pokiaľ kupujúci pokračuje v používaní tovaru napriek zisteniu chyby.

10. Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom stanovená. Reklamácie podnikateľov v zmysle tejto časti reklamačného poriadku sa však predávajúci zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní od dátumu uplatnenia reklamácie v súlade s ustanoveniami tejto časti reklamačného poriadku. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamačné konanie k tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť či doniesť predávajúcemu začína, keď zo strany kupujúceho bude predávajúcemu doručený: (i) vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie podľa bodu 8. tejto časti reklamačného poriadku a taktiež (ii) reklamovaný tovar spolu s jeho príslušenstvom a dokumentáciou podľa bodu 8. tejto časti reklamačného poriadku. Reklamačné konanie k tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť či doniesť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína, keď (i.) kupujúci doručí predávajúcemu vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu podľa bodu 8. tejto časti reklamačného poriadku a súčasne (ii.) dôjde k vykonaniu obhliadky reklamovaného tovaru osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

11. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok ohľadom uplatňovania reklamácie tovaru sa môže kupujúci obrátiť na predávajúceho elektronicky na e-mailovú adresu: info@galfer.sk alebo telefonicky na: +421 910 666 362.

12. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká:

a) nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavnej chyby tovaru pri jeho prevzatí,

c) neuplatnením nárokov z vád tovaru bez zbytočného odkladu od zistenia jeho chyby,

d) pokračovaním v používaní tovaru po zistení jeho chyby,

e) uplynutím záručnej doby tovaru,

f) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

g) používaním alebo uskladňovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

h) neodborným zaobchádzaním, manipuláciou, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

i) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,

j) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

k) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

l) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

m) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby (napr. montážou tovaru do motocykla v neautorizovanom servise, pričom v prípade pochybností o mieste vykonania servisu dôkazné bremeno zaťažuje kupujúceho. Autorizovaným servisom sa v tejto súvislosti rozumie servis príslušnej značky motocykla alebo servis, ktorý má opravy a údržbu motorových vozidiel evidované ako predmet podnikania vo výpise z obchodného registra, resp. živnostenského registra).

13. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo ich častí) spôsobené používaním a za žiadnych okolností sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené preťažením tovaru pri používaní. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu. V tejto súvislosti berie kupujúci na vedomie, že tovar ponúkaný predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu je svojim charakterom zameraný na používanie pri prevádzke motocyklu (ako diel, komponent či súčiastka motocykla) alebo slúži potrebám jazdca motocykla (rôzne časti oblečenia a doplnky). Životnosť tovaru je teda závislá od povahy, frekvencie či intenzity jazdy, ako aj ďalších faktorov používania motocykla, napr. v prípade použitia na pretekárske účely sa životnosť predpokladá na hodiny a môže byť z daného dôvodu vylúčená alebo obmedzená už jeho výrobcom.

14. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že kúpou a montážou iného tovaru (dielu, komponentu či súčiastky) ako je odporúčaný výrobcom motocykla, môže byť narušená záruka samotného motocykla alebo môže dôjsť k jeho poškodeniu. Predávajúci zároveň nezodpovedá za žiadne vady tovaru či škody na tovare, motocykli alebo inej veci spôsobené neodbornou montážou, nakoľko montáž nerealizuje a táto nie je predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

15. Záruka sa nevzťahuje taktiež na vady, o ktorých bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Pri tovare ponúkanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

16. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

17. Záručná doba je 12 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady tovarov stanovená iná záručná doba, napr. v záručnom liste) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri použitých veciach je záručná doba 6 mesiacov a predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (§429 a nasl.). U vybraných tovarov môže výrobcom záruka pre kupujúcich obmedzená. Vady tovaru a nároky z vád tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

18. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

19. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky (reklamácie) podľa bodu 12. tejto časti reklamačného poriadku, bezplatné.

20. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, tak najprv môže kupujúci požadovať od predávajúceho opravu. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby opravou tovaru vymeniť vadný tovar za bezvadný. V prípade výmeny tovaru za iný dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za iný začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia iného (nového) tovaru, ale iba na tento nový tovar.

21. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť (opraviť) a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis na chybný tovar.

22. Pokiaľ nie je oprava tovaru možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

23. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená kúpna zmluva podstatným spôsobom môže kupujúci:

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

24. Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 23. tejto časti reklamačného poriadku kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

25. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 24. tejto časti reklamačného poriadku, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

26. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

27. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

28. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Táto lehota musí byť určená v súlade s bodom 10. tejto časti reklamačného poriadku.

29. Kým kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 28. tejto časti reklamačného poriadku alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa bodu 28. tejto časti reklamačného poriadku.

30. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 28. alebo 29. tejto časti reklamačného poriadku, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 28. tejto časti reklamačného poriadku alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

31. Na účely tejto časti reklamačného poriadku je porušenie kúpnej zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

32. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

33. Právo kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako už využil svoje oprávnenie a uplatnil nároky z vád, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) pri tom istom tovare uplatňovať reklamáciu opakovane.

34.
V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

35. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si tovar najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia reklamácie. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo tovar predať. Ak dôjde k predaju tovaru, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok predaja po odpočítaní poplatku za uskladnenie a nákladov predaja.

36. V súvislosti s reklamáciou tovaru kupujúcim, ktorý je podnikateľom sú stanovené taktiež nasledovné podmienky, aby sa predchádzalo zámene osôb pri reklamovaní tovaru:

a) tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba štatutár spoločnosti alebo ním písomne splnomocnená osoba, pričom splnomocnenie musí obsahovať aj číslo občianskeho preukazu splnomocnenca,

b) ak tovar príde prevziať poverený zamestnanec spoločnosti, je nutné písomné poverenie od štatutára spoločnosti obsahujúce aj číslo občianskeho preukazu povereného zamestnanca,

c) na overenie štatutára alebo ním splnomocnenej či poverenej osoby je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom a výpisom z obchodného registra, resp. živnostenského registra.

V Považskej Bystrici, dňa 1.8.2022