VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ČASŤ I. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „ obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť motogp, s. r. o., so sídlom Rozkvet 2054/113-48, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 350 681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16367/R (ďalej len „ predávajúci") a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho prevádzkovaného na internetovej stránke: https://www.galfer.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: motogp, s. r. o.

Sídlo:Rozkvet 2054/113-48, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 350 681

Zápis:v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16367/R

DIČ: 2022113984

IČ DPH: SK2022113984

E-mail: info@galfer.sk

Telefón: +421 910 666 362

Adresa prevádzkarne (poštová a reklamačná adresa): motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov

Kontaktné údaje orgánu dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Ústredný inšpektorát SOI, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

Odbor ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu

Email: info@soi.sk, tel. č. 02/58 27 21 86 – internetový obchod

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Odbor výkonu dozoru

Email: tn@soi.sk, tel. č. 032/640 01 09

1.2 Kupujúcim sa v zmysle tejto časti obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ .

1.3 Spotrebiteľom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

1.4 Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky zvolí požadovaný tovar a správne a pravdivo uvedie svoje meno, priezvisko, adresu bydliska (prípadne aj inú dodaciu adresu), telefónne číslo, e-mailovú adresu. Za nesprávne či nepravdivé vyplnenie údajov zodpovedá kupujúci.

1.5 Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že je oboznámený s obsahom týchto obchodných podmienok a vyjadruje súhlas s tým, aby sa ich ustanovenia vzťahovali na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.6 Na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho si môže kupujúci v súvislosti so zadávaním objednávky vytvoriť vlastné zákaznícke konto prostredníctvom osobitného registračného formulára, s ktorým sú spojené určité výhody, napr. rýchlejší proces zadávania objednávky, zobrazenie histórie objednávok, špeciálne zľavové akcie pre registrovaných, prípadne iné. Registrácia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho však nie je podmienkou uskutočnenia objednávky. Kupujúci je zodpovedný za správne a pravdivé vyplnenie svojich registračných a prihlasovacích údajov, a taktiež za ich bezpečné uchovanie, aby nedošlo k ich zneužitiu tretími osobami alebo aby nedošlo k užívaniu jeho zákazníckeho účtu tretími osobami. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú technologickú údržbu internetovej stránky a informačnej infraštruktúry predávajúceho.

1.7 Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

1.8 Zoznam tovarov ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených tovarov. Niektoré z ponúkaných tovarov môžu byť dostupné „skladom“ a niektoré môžu byť k dispozícii až „na objednávku“ od výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa. Stav dostupnosti tovaru, tzn. „skladom“, „na objednávku“ alebo „vypredané“ je zobrazený jednotlivo pri každom tovare zobrazenom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, pričom tieto údaje o stave dostupnosti majú len informatívny (nezáväzný ) charakter a kupujúci má možnosť ešte pred zadaním objednávky obrátiť sa na predávajúceho s dopytom ohľadom dostupnosti konkrétneho tovaru a predávajúci mu v tejto súvislosti poskytne relevantnú informáciu. Kupujúci môže predávajúceho kontaktovať aj s dopytom na dodanie tovaru nezvyčajných alebo špecifických parametrov, ktorý nie je bežne dodávaný, pričom v takom prípade je objednanie a dodanie požadovaného tovaru u výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa vecou individuálnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá sa neriadi týmito obchodnými podmienkami a nepovažuje sa za kúpu a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.9 Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že označenie jednotlivých tovarov (modelov) zobrazovaných na internetovej stránke elektronického obchodu je v zjednodušenom tvare (základné informácie), a teda nejedná sa o úplne detailné označenie modelov. V prípade nejasností predávajúci poskytne podrobnejšie informácie kupujúcemu aj na požiadanie prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Objednávkou sa rozumie návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „objednávka"). Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje vôľu byť viazaný obsahom svojej objednávky a zároveň obsahom týchto obchodných podmienok. Kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim podľa bodu 2.2 týchto obchodných podmienok. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v elektronickom obchode predávajúceho sú uvádzané vrátane DPH.

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení platných cien, dostupnosti tovaru a lehoty dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. V prípade zistenia rozdielnej ceny (napr. ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ zmenil cenník ) má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným „potvrdením objednávky“ zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Neudelením súhlasu zo strany kupujúceho sa objednávka považuje za zrušenú (stornovanú). V prípade zistenia, že predávajúci nemôže dodať tovar v požadovanom množstve alebo lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (napr. ak sa vypredali zásoby, tovar je nedostupný), je predávajúci povinný vyžiadať od kupujúceho súhlas s náhradným plnením. Až udelením súhlasu kupujúceho s náhradným plnením a následným „potvrdením objednávky“ zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Neudelením súhlasu zo strany kupujúceho sa objednávka považuje za zrušenú (stornovanú).

Upozornenie: Automaticky odoslané „oznámenie o prijatí objednávky“ z elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na ním uvedenú e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdŕžaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, informácie o zápise v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4 V prípade, ak ešte nedošlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.2 týchto obchodných podmienok, tak kupujúci môže najneskôr v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu, že objednávku ruší, čoho následkom nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje meno a priezvisko, e-mail a popis objednávky. V prípade, že kupujúci vykonal platbu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už uhradené platby (kúpnu cenu alebo jej časť vrátane nákladov na doručenie tovaru) v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia.

2.5 Ustanovením bodu 2.4. týchto obchodných podmienok nie je dotknuté právo spotrebiteľa podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z. z., v zmysle ktorého spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy (ak už bola uzavretá), predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je podrobne upravené v článku 10 týchto obchodných podmienok.

3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, lehote a mieste a zabaliť ho alebo;

b) vybaviť na prepravu tovaru spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

c) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky;

d) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (napr. záručné listy, návody na použitie v slovenskom jazyku či iné dokumenty).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

a) prevziať dodaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, lehote a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Upozornenie: Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného Vami použitého zobrazovacieho zariadenia.

5 Dodacie a platobné podmienky

5.1 Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru len na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie. V prípade, že si kupujúci želá dodať tovar mimo územia Európskej únie, nie je predávajúci povinný takúto dopravu realizovať. V každom prípade sa zmluvný vzťah, kde je kupujúci cudzinec, bude riadiť slovenským právnym poriadkom a v prípade sporu bude miestne a vecne príslušný súd v Slovenskej republike.

5.2 Predávajúci je povinný záväzne akceptovanú objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od záväzného akceptovania objednávky predávajúcim; s touto dodacou lehotou kupujúci bez výhrad súhlasí. Ak by vzhľadom na charakter tovaru predávajúci predpokladal presiahnutie dodacej lehoty podľa predchádzajúcej vety, tak predávajúci kontaktuje kupujúceho a individuálne s ním dohodne osobitnú dodaciu lehotu.

5.3 Dodanie tovaru sa uskutočňuje predávajúcim prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretej osoby – prepravnej spoločnosti (kuriér ), ktorej predávajúci odovzdá objednaný tovar na prepravu. Dodanie tovaru kuriérom sa uskutočňuje v pracovných dňoch (pondelok až piatok). V prípade, že si kupujúci zvolí možnosť dodania tovaru kuriérom, tak je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.4 Kupujúci si môže zvoliť aj možnosť osobného odberu objednaného tovaru, ktorý sa uskutoční na adrese prevádzkarne predávajúceho, pričom kupujúci je povinný sa za účelom prevzatia tovaru na uvedené miesto dostaviť, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Pri osobnom odbere si predávajúci zároveň vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k osobnému odberu tovaru, a to v prípadoch, keď je dodávka tovaru kupujúcim uhradená vopred online platobnou kartou. V tejto súvislosti je nutné pracovníkovi predávajúceho predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).

5.5 V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok, tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky (kúpnej zmluve ) vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.6 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v záväznej akceptácii objednávky (kúpnej zmluve).

5.7 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v záväznej akceptácii objednávky (kúpnej zmluve), kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať kuriérovi potvrdenie o prevzatí. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za prevzatý v zmysle bodu 10.2 týchto obchodných podmienok.

5.8 Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal a kompletnosť obsahu zásielky (balenia ) ihneď po doručení od pracovníka predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je úplná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je kupujúci je oprávnený bezodkladne požiadať o vyhotovenie písomného záznamu s opisom vady tovaru (povaha, rozsah a pod.), ktorého správnosť potvrdí podpisom kupujúci a pracovník predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle článku 8 týchto obchodných podmienok (reklamačný poriadok) uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. Kupujúci berie na vedomie, že ak si pri osobnom odbere neskontroluje obsah zásielky (balenia), tak pri neskoršej reklamácii bude z jeho strany potrebné preukázať, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia, resp. neúplnosť zásielky pri jej prevzatí.

5.9 Pri doručovaní tovaru kuriérom je kupujúci rovnako oprávnený ihneď skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal a kompletnosť obsahu zásielky (balenia ) a v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu zásielky alebo úbytku obsahu zásielky či nekompletnosti zásielky (balenia) odporúčame zásielku neprevziať, prípadne situáciu riešiť priamo na mieste s pracovníkom kuriéra, a to písomným záznamom. V prípade prevzatia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu zásielky alebo úbytku obsahu zásielky či nekompletnosti zásielky (balenia) odporúčame bezodkladné nahlásenie tejto udalosti kuriérovi (prepravnej spoločnosti) a uplatnenie reklamácie u kuriéra v súlade s jeho reklamačným poriadkom. K spísaniu záznamu odporúčame mať k dispozícii poškodenú či nekompletnú zásielku (tovar, obal), doklad o prevzatí zásielky a nadobúdací doklad – faktúru. Upozorňujeme, že ak si pri doručovaní kuriérom kupujúci neskontroluje obsah zásielky (balenia ), tak sa vystavuje zvýšenému riziku neakceptovania neskoršej reklamácie kuriérom.

5.10 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už uhradené platby (kúpnu cenu alebo jej časť vrátane nákladov na doručenie tovaru) bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

5.11 V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať tovar v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok z dôvodov vyššej moci, lehota dodania tovaru sa primerane predĺži o dobu trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neodvrátiteľné, ktoré ovplyvňujú výrobu alebo dodanie požadovaného tovaru, napr.: štrajky, epidémie chorôb, opatrenia orgánov verejnej moci, vojny, prírodné živly a katastrofy. V tejto súvislosti predávajúci oznámi dôvody vyššej moci kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru, ak to je možné. Ak sa však v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch, tak predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť s tým, že následne je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v súlade s bodom 5.10 týchto obchodných podmienok.

5.12 Súčasťou zásielky (balenia) spolu s tovarom môže byť taktiež príslušenstvo a doklady k tovaru od výrobcu, pričom môže ísť napr. o záručný list, návod na použitie či iné dokumenty.

6 Kúpna cena

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena").

6.2 Kupujúci je oprávnený využiť niektorý z nasledovných spôsobov platby kúpnej ceny:

a) vopred online úhrada platobnou kartou – v momente vytvárania objednávky, avšak len za predpokladu, že si kupujúci objednáva tovar so stavom dostupnosti „skladom“ v zmysle bodu 1.8 týchto obchodných podmienok,

b) na dobierku – úhrada v hotovosti pri prevzatí tovaru.

6.3 V prípade vopred online úhrady platobnou kartou bude kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu odoslaný daňový doklad (faktúra), a to po pripísaní platby na bankovom účte predávajúceho.

6.4 V prípade úhrady v hotovosti pri prevzatí tovaru (na dobierku) bude kupujúcemu po prijatí platby vystavený príjmový pokladničný doklad.

6.5 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.6 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.7 Súčasťou kúpnej ceny sú náklady na doručenie tovaru (poštovné, prípadne iné prepravné náklady). 

Cena poštovného  je 4,20 € vrátane DPH. 

Cena poštovného sa môže odvíjať tiež od toho či kupujúci požaduje dodanie tovaru, ktorý má predajca dostupný „skladom“ alebo bude k dispozícii až „na objednávku“ od výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa. Stav dostupnosti tovaru, tzn. „skladom“ alebo „na objednávku“ je zobrazený jednotlivo pri každom tovare ponúkanom na internetovej stránke elektronického obchodu a kupujúci má možnosť rozdeliť svoj nákup na samostatnú objednávku k tovaru „skladom“ a samostatnú objednávku k tovaru „na objednávku“, pričom poštovné sa pre každú z týchto samostatných objednávok bude účtovať osobitne.

Príklad: 1/ Ak si kupujúci objedná tovar „skladom“ a zároveň tovar „na objednávku“, tak platí poštovné na každú zásielku samostatne ,,skladom,, 4,20 € + ,,na objednávku,, 4,20 €. 2/ Ak si kupujúci vyžiada odoslať už časť dostupného tovaru z objednávky ,,na objednávku,, platí poštovné 4,20 € za každú zásielku.

Cena poštovného je vždy uvedená v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky v zmysle bodu 2.1 týchto obchodných podmienok.

6.8 Náklady na doručenie tovaru sa účtujú podľa bodu 6.7 týchto obchodných podmienok iba v prípade bežnej zásielky, ktorou sa rozumie zásielka s maximálnymi rozmermi 150cm dĺžka x 60cm šírka x 60cm hrúbka a súčasne s maximálnou váhou 25 kg.

6.9 V prípade nadrozmernej zásielky, ktorá svojou veľkosťou alebo váhovou presahuje niektorý z maximálnych údajov podľa bodu 6.8 týchto podmienok a/alebo v prípade doručovania zásielky mimo územia Slovenskej republiky predávajúci kontaktuje kupujúceho, individuálne s ním dohodne cenu nákladov na doručenie tovaru a vyžiada od kupujúceho súhlas so zmenou ceny nákladov na doručenie pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou predmetnej ceny a následným „potvrdením objednávky“ zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Neudelením súhlasu zo strany kupujúceho sa objednávka považuje za zrušenú (stornovanú ).

6.10 Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby kupujúcemu neposkytuje.

6.11 Kupujúci je oprávnený zakúpiť len také množstvo, ktoré zodpovedá bežnému chodu domácnosti kupujúceho – spotrebiteľa. Žiaden tovar predávajúceho nie je určený na priemyselné použitie či spracovanie. Tovar predávajúceho nie je určený k ďalšiemu predaju. Ak kupujúci objedná alebo zakúpi také množstvo, ktoré nezodpovedá bežnému chodu domácnosti spotrebiteľa alebo predávajúci usúdi, že takýto tovar bude použitý k ďalšiemu predaju, je predávajúci oprávnený objednávku zrušiť, a v prípade, že bola objednávka záväzne akceptovaná, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov kupujúceho.

6.12 Recyklačný poplatok je zobrazený samostatne pri každom tovare, ktorý je elektrozariadením a je uvedený aj v daňovom doklade (faktúre ) pre kupujúceho.

6.13 V prípade prebiehajúcich zľavových akcií (napr. rôznych vernostných zliav či špeciálnych zliav pre kupujúcich so zaregistrovanými zákazníckymi účtami na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a pod.) sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie zverejnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O zrušení (stornovaní) objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia. Všetky zľavové akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare ponúkanom na internetovej stránke elektronického obchodu nie je uvedené inak.

7 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1 Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8 Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť podľa platného reklamačného poriadku v zmysle tohto článku obchodných podmienok, ktorý je zverejnený a voľne dostupný na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – pozri dokument: „REKLAMAČNÝ PORIADOK“ (pre účely tejto časti všeobecných obchodných podmienok „Reklamačný poriadok“).

8.2 Na vybavovanie reklamácií kupujúceho sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, a to v častiach týkajúcich sa spotrebiteľov. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa").

8.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu (na diaľku) na internetovej stránke predávajúceho.

8.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady kúpy tovaru, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5 Kupujúci má právo uplatniť počas záručnej doby si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dovozca, dodávateľ alebo predávajúci.

8.6 Kupujúci je oprávnený vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Kupujúci môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke. Ak kupujúci prehliadku neurobí a nároky z vád tovaru pri jeho prevzatí neuplatní, tak je si vedomý skutočnosti, že pri neskoršom uplatňovaní nárokov z vád bude musieť preukázať, že tieto chyby mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

8.7 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby (záručnú opravu ) po doručení, resp. predložení tovaru vrátane dokladu o zaplatení za tovar, príslušenstva a dokumentácie k tovaru (dokladov prevzatých v balení s tovarom, napr. záručného listu, návodu na použitie a pod. ) príslušnému pracovníkovi predávajúceho, alebo určenej osoby podľa bodu 8.9. týchto obchodných podmienok, poverenému vybavovať reklamácie.

8.8 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí alebo donesie tovar na adresu prevádzkarne (poštovú adresu) predávajúceho – motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí alebo predloží ho predávajúcemu. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby si zásielku s reklamovaným tovarom poistil. Pokiaľ kupujúci zasiela predávajúcemu tovar na adresu podľa tohto bodu obchodných podmienok prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Podoba reklamačného formulára je určená predávajúcim a jeho vzor je zverejnený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ktorý si možno v prípade potreby stiahnuť a vyplniť – klikni a pozri dokument: REKLAMAČNÝ FORMULÁR. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

8.9 Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u osoby oprávnenej výrobcom, dovozcom alebo dodávateľom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Informácia o určenej osobe, prípadne aj informácie o autorizovaných servisných miestach pre záručný a pozáručný servis tovaru sú uvedené v záručnom liste, ak bude pribalený ku konkrétnemu tovaru. V prípade nejasností predávajúci poskytne tieto informácie kupujúcemu aj na požiadanie prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

8.10 R eklamačné konanie k tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť či doniesť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu podľa bodu 8.8 týchto obchodných podmienok ,

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu spolu s jeho príslušenstvom a dokumentáciou podľa bodu 8.7 týchto obchodných podmienok,

8.11 Reklamačné konanie k tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť či doniesť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu podľa bodu 8.8 týchto obchodných podmienok ,

b) vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie .

8.12 Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť alebo doniesť na adresu prevádzkarne predávajúceho, ak nie je stanovené inak (napr. zo záručného listu vyplýva, že reklamovaný tovar treba odoslať priamo určenej osobe).

8.13 V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok ohľadom uplatňovania reklamácie tovaru sa môže kupujúci obrátiť na predávajúceho elektronicky na e-mailovú adresu: info@galfer.sk alebo telefonicky na: +421 910 666 362.

8.14 Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojej prevádzkarni alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.15 V mieste stanovenom podľa bodu 8.14 týchto obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci, resp. určená osoba povinný/á zabezpečiť prítomnosť pracovníka povereného vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.16 Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu od ich zistenia, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby (záručnú opravu). To isté platí, pokiaľ kupujúci pokračuje v používaní tovaru napriek zisteniu chyby.

8.17 Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť kupujúceho ako spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.18 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, má predávajúci alebo určená osoba povinnosť stanoviť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa (t.j. ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie) ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku vybavenia reklamácie informuje predávajúci kupujúceho vhodným spôsobom dohodnutým medzi obidvoma zmluvnými stranami (napr. e-mailom alebo doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu doručený reklamačný protokol.

8.19 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.20 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká:

a) nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavnej chyby tovaru pri jeho prevzatí,

c) neuplatnením nárokov z vád tovaru bez zbytočného odkladu od zistenia jeho chyby,

d) pokračovaním v používaní tovaru po zistení jeho chyby,

e) uplynutím záručnej doby tovaru,

f) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

g) používaním alebo uskladňovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

h) neodborným zaobchádzaním, manipuláciou, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

i) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,

j) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

k) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

l) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

m) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby (napr. montážou tovaru do motocykla v neautorizovanom servise, pričom v prípade pochybností o mieste vykonania servisu dôkazné bremeno zaťažuje kupujúceho. Autorizovaným servisom sa v tejto súvislosti rozumie servis príslušnej značky motocykla alebo servis, ktorý má opravy a údržbu motorových vozidiel evidované ako predmet podnikania vo výpise z obchodného registra, resp. živnostenského registra).

8.21 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo ich častí) spôsobené používaním a za žiadnych okolností sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené preťažením tovaru pri používaní. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu. V tejto súvislosti berie kupujúci na vedomie, že tovar ponúkaný predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu je svojim charakterom zameraný na používanie pri prevádzke motocyklu (ako diel, komponent či súčiastka motocykla) alebo slúži potrebám jazdca motocykla (rôzne časti oblečenia a doplnky). Životnosť tovaru je teda závislá od povahy, frekvencie či intenzity jazdy, ako aj ďalších faktorov používania motocykla, napr. v prípade použitia na pretekárske účely sa životnosť predpokladá na hodiny a môže byť z daného dôvodu vylúčená alebo obmedzená už jeho výrobcom.

8.22 Kupujúci zároveň berie na vedomie, že kúpou a montážou iného tovaru (dielu, komponentu či súčiastky) ako je odporúčaný výrobcom motocykla, môže byť narušená záruka samotného motocykla alebo môže dôjsť k jeho poškodeniu. Predávajúci zároveň nezodpovedá za žiadne vady tovaru či škody na tovare, motocykli alebo inej veci spôsobené neodbornou montážou, nakoľko montáž nerealizuje a táto nie je predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle týchto obchodných podmienok.

8.23 Záruka sa nevzťahuje taktiež na vady, o ktorých bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Pri tovare ponúkanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.24 V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď opravou, alebo jeho náhradným dodaním. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru s kúpnou zmluvou pri prevzatí tovaru má kupujúcim nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

a) bezplatným uvedením o tovaru do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve prostredníctvom opravy,

b) náhradným dodaním tovaru,

c) primeraným znížením kúpnej ceny,

d) odstúpením od zmluvy.

8.25 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.26 Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie doručiť kupujúcemu písomný doklad (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, a to vhodným spôsobom dohodnutým medzi obidvoma zmluvnými stranami (napr. e-mailom alebo doporučeným listom).

8.27 Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare stanovená iná záručná doba, napr. v záručnom liste) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov a predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

8.28 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.29 Všetky záručné opravy tovaru sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky (reklamácie) podľa bodu 8.20 týchto obchodných podmienok, bezplatné.

8.30 Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.18. týchto obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby opravou tovaru, alebo

b) predávajúci chybný tovar alebo jeho časť vymení za iný (funkčný a s rovnakými alebo porovnateľnými, ale nie horšími technickými parametrami), ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady .

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby opravou tovaru vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. V prípade výmeny tovaru za iný dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za iný začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia iného (nového ) tovaru, ale iba na tento nový tovar.

8.31 Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.18. týchto obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a) výmenou tovaru za tovar iný (funkčný a s rovnakými alebo porovnateľnými, ale nie horšími technickými parametrami), alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na chybný tovar.

8.32 Pokiaľ ide o inú neodstrániteľnú chybu (v porovnaní s bodom 8.31 týchto obchodných podmienok), bude reklamácia vybavená poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru.

8.33 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie podľa bodu 8.8 týchto obchodných podmienok.

8.34 Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát.

8.35 Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt aspoň troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

8.36 Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

8.37 Právo kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako už využil svoje oprávnenie a uplatnil nároky z vád, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) pri tom istom tovare uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.38 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

8.39 V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo ak sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Bajkalská 21/1, P. O. Box č. 29, 820 07 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

8.40 Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si tovar najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia reklamácie. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo tovar predať. Ak dôjde k predaju tovaru, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok predaja po odpočítaní poplatku za uskladnenie a nákladov predaja.

9 Osobné údaje a cookies

9.1 Informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v časti III. týchto všeobecných obchodných podmienok.

9.2 Informácie o cookies sú obsiahnuté v časti IV. týchto všeobecných obchodných podmienok.

10 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, dovoz, dodávky alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je zverejnená na internetovej stránke elektronického obchodu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 5 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé, bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku, atď. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky. Ustanovenia uvedené v tomto bode obchodných podmienok sa analogicky použijú aj pre zrušenie (stornovanie) objednávky a analogicky sa taktiež použijú pri deklarácii výšky zľavy pri rôznych zľavových akciách.

10.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku"), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním splnomocnená tretia osoba (s výnimkou prepravnej spoločnosti) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) alebo ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.3 Predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku keď jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách týkajúcich sa platobných, obchodných, prepravných, reklamačných a iných podmienok.

10.4 Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v písomnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy doručeného alebo predloženého na adresu prevádzkarne (poštovú adresu ) predávajúceho – motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné v prípade potreby stiahnuť a vyplniť – klikni a pozri dokument: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

10.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 10.4 týchto obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované, a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa alebo spotrebiteľov, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už uhradené platby (kúpnu cenu alebo jej časť vrátane nákladov na doručenie tovaru), najmä číslo účtu IBAN a/alebo poštovú adresu kupujúceho, dátum. V súvislosti s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť alebo doniesť predávajúcemu tovar, doklad o zaplatení a príslušenstvo vrátane dokumentácie (záručný list, návod na použitie a pod.) a podľa možnosti v originálnom obale, a to na adresu prevádzkarne (poštovú adresu) predávajúceho podľa bodu 10.4 týchto obchodný podmienok. Pokiaľ kupujúci zasiela predávajúcemu odstúpenie od zmluvy prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s reklamovaným tovarom poistiť.

10.6 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.7 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.8 Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

10.9 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s dokladom o zaplatení, príslušenstvom vrátane dokumentácie (záručného listu, návodu na použitie a pod.) a podľa možnosti v originálnom obale.

10.10 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.8. týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú v bode 10.4. týchto obchodných podmienok alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

10.11 V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

10.12 Predávajúci osobitne informuje kupujúceho, že pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci znáša a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Náklady spojené s vrátením tovaru sú závislé od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby.

10.13 V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z povinností uvedených v bodoch 10.4. a 10.5. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa bodu 10.8. týchto obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.14 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúceho tento obal rozbalil.

11 Platforma riešenia sporov online

11.1 Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

12 Záverečné ustanovenia

12.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tejto časti všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá kúpna zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

12.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ alebo prostredníctvom listových zásielok.

12.4 Na právne vzťahy neupravené touto časťou všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

12.6 Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

ČASŤ II. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE NESPOTREBITEĽOV (PODNIKATEĽOV)

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „ obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť motogp, s. r. o., so sídlom Rozkvet 2054/113-48, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 350 681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16367/R (ďalej len „ predávajúci") a kupujúcim – osobou, ktorá nie je spotrebiteľom, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho prevádzkovaného na internetovej stránke: https://www.galfer.sk.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: motogp, s. r. o.

Sídlo:Rozkvet 2054/113-48, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 350 681

Zápis:v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16367/R

DIČ: 2022113984

IČ DPH: SK2022113984

E-mail: info@galfer.sk

Telefón: +421 910 666 362

Adresa prevádzkarne (poštová a reklamačná adresa): motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov

1.2 Kupujúcim sa v zmysle tejto časti obchodných podmienok rozumie podnikateľ resp. osoby, ktoré nie sú spotrebiteľmi (ďalej len ako „podnikateľ“).

1.3 Podnikateľom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.4 Kupujúci ako podnikateľ, pri zadávaní objednávky zvolí požadovaný tovar a správne a pravdivo uvedie svoje obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), prípadne aj inú dodaciu adresu, IČO, DIČ, IČDPH, meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailový kontakt osoby konajúcej v mene podnikateľa. Za nesprávne či nepravdivé vyplnenie údajov zodpovedá kupujúci.

1.5 Kupujúci – podnikateľ berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii upravený v týchto obchodných podmienkach pre nespotrebiteľov (Časť II.) môžu byť odlišné ako v obchodných podmienkach pre spotrebiteľov (Časť I.).

1.6 Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že je oboznámený s obsahom týchto obchodných podmienok a vyjadruje súhlas s tým, aby sa ich ustanovenia vzťahovali na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorých predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.7 Na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho si môže kupujúci v súvislosti so zadávaním objednávky vytvoriť vlastné zákaznícke konto prostredníctvom osobitného registračného formulára, s ktorým sú spojené určité výhody, napr. rýchlejší proces zadávania objednávky, zobrazenie histórie objednávok, špeciálne zľavové akcie pre registrovaných, prípadne iné. Registrácia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho však nie je podmienkou uskutočnenia objednávky. Kupujúci je zodpovedný za správne a pravdivé vyplnenie svojich registračných a prihlasovacích údajov, a taktiež za ich bezpečné uchovanie, aby nedošlo k ich zneužitiu tretími osobami alebo aby nedošlo k užívaniu jeho zákazníckeho účtu tretími osobami. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú technologickú údržbu internetovej stránky a informačnej infraštruktúry predávajúceho.

1.8 Tieto obchodné podmienky pre podnikateľom sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred obchodnými podmienkami.

1.9 Na právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

1.10 Zoznam tovarov ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených tovarov. Niektoré z ponúkaných tovarov môžu byť dostupné „skladom“ a niektoré môžu byť k dispozícii až „na objednávku“ od výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa. Stav dostupnosti tovaru, tzn. „skladom“, „na objednávku“ alebo „vypredané“ je zobrazený jednotlivo pri každom tovare zobrazenom na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, pričom tieto údaje o stave dostupnosti majú len informatívny (nezáväzný) charakter a kupujúci má možnosť ešte pred zadaním objednávky obrátiť sa na predávajúceho s dopytom ohľadom dostupnosti konkrétneho tovaru a predávajúci mu v tejto súvislosti poskytne relevantnú informáciu. Kupujúci môže predávajúceho kontaktovať aj s dopytom na dodanie tovaru nezvyčajných alebo špecifických parametrov, ktorý nie je bežne dodávaný, pričom v takom prípade je objednanie a dodanie požadovaného tovaru u výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa vecou individuálnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá sa neriadi týmito obchodnými podmienkami a nepovažuje sa za kúpu a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.11 Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že označenie jednotlivých tovarov (modelov) zobrazovaných na internetovej stránke elektronického obchodu je v zjednodušenom tvare (základné informácie), a teda nejedná sa o úplne detailné označenie modelov. V prípade nejasností predávajúci poskytne podrobnejšie informácie kupujúcemu aj na požiadanie prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

2 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1 Objednávkou sa rozumie návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „objednávka"). Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje vôľu byť viazaný obsahom svojej objednávky a zároveň obsahom týchto obchodných podmienok. Kúpna zmluva je uzavretá až záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim podľa bodu 2.2 týchto obchodných podmienok. Všetky ceny za tovar a všetky poplatky v elektronickom obchode predávajúceho sú uvádzané vrátane DPH.

2.2 Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení platných cien, dostupnosti tovaru a lehoty dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. V prípade zistenia rozdielnej ceny (napr. ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ zmenil cenník) má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným „potvrdením objednávky“ zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Neudelením súhlasu zo strany kupujúceho sa objednávka považuje za zrušenú (stornovanú). V prípade zistenia, že predávajúci nemôže dodať tovar v požadovanom množstve alebo lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (napr. ak sa vypredali zásoby, tovar je nedostupný), je predávajúci povinný vyžiadať od kupujúceho súhlas s náhradným plnením. Až udelením súhlasu kupujúceho s náhradným plnením a následným „potvrdením objednávky“ zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Neudelením súhlasu zo strany kupujúceho sa objednávka považuje za zrušenú (stornovanú).

Upozornenie: Automaticky odoslané „oznámenie o prijatí objednávky“ z elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na ním uvedenú e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdŕžaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, informácie o zápise v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje.

2.4 V prípade, ak ešte nedošlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2.2 týchto obchodných podmienok, tak kupujúci môže najneskôr v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu, že objednávku ruší, čoho následkom nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť svoje meno a priezvisko, e-mail a popis objednávky. V prípade, že kupujúci vykonal platbu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už uhradené platby (kúpnu cenu alebo jej časť vrátane nákladov na doručenie tovaru) v lehote do 14 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia.

3 Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

e) dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, lehote a mieste a zabaliť ho alebo;

f) vybaviť na prepravu tovaru spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu;

g) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky;

h) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (napr. záručné listy, návody na použitie v slovenskom jazyku či iné dokumenty).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci má právo zrušiť (stornovať) aj záväzne akceptovanú objednávku, čím zároveň dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, ak predávajúci zistí, že nemôže dodať tovar v požadovanom množstve alebo lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (napr. ak sa vypredali zásoby, tovar je nedostupný) alebo v cene, ktorá je zobrazená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení alebo zmene ceny. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4 Práva a povinnosti kupujúceho

4.1 Kupujúci je povinný:

1. prevziať dodaný tovar,

2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, lehote a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Upozornenie: Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného Vami použitého zobrazovacieho zariadenia.

5 Dodacie a platobné podmienky

5.1 Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru len na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie. V prípade, že si kupujúci želá dodať tovar mimo územia Európskej únie, nie je predávajúci povinný takúto dopravu realizovať. V každom prípade sa zmluvný vzťah, kde je kupujúci cudzinec, bude riadiť slovenským právnym poriadkom a v prípade sporu bude miestne a vecne príslušný súd v Slovenskej republike.

5.2 Predávajúci je povinný záväzne akceptovanú objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od záväzného akceptovania objednávky predávajúcim; s touto dodacou lehotou kupujúci bez výhrad súhlasí. Ak by vzhľadom na charakter tovaru predávajúci predpokladal presiahnutie dodacej lehoty podľa predchádzajúcej vety, tak predávajúci kontaktuje kupujúceho a individuálne s ním dohodne osobitnú dodaciu lehotu.

5.3 Dodanie tovaru sa uskutočňuje predávajúcim prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretej osoby – prepravnej spoločnosti (kuriér), ktorej predávajúci odovzdá objednaný tovar na prepravu. Dodanie tovaru kuriérom sa uskutočňuje v pracovných dňoch (pondelok až piatok). V prípade, že si kupujúci zvolí možnosť dodania tovaru kuriérom, tak je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznej akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.4 Kupujúci si môže zvoliť aj možnosť osobného odberu objednaného tovaru, ktorý sa uskutoční na adrese prevádzkarne predávajúceho, pričom kupujúci je povinný sa za účelom prevzatia tovaru na uvedené miesto dostaviť, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. Pri osobnom odbere si predávajúci zároveň vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k osobnému odberu tovaru, a to v prípadoch, keď je dodávka tovaru kupujúcim uhradená vopred online platobnou kartou. V tejto súvislosti je nutné pracovníkovi predávajúceho predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas).

5.5 V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok, tovar neprevezme do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky (kúpnej zmluve) vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

5.6 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v záväznej akceptácii objednávky (kúpnej zmluve).

5.7 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v záväznej akceptácii objednávky (kúpnej zmluve), kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať kuriérovi potvrdenie o prevzatí. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

5.8 Pri osobnom odbere tovaru je kupujúci povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal a kompletnosť obsahu zásielky (balenia) ihneď po doručení od pracovníka predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je úplná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je kupujúci je oprávnený bezodkladne požiadať o vyhotovenie písomného záznamu s opisom vady tovaru (povaha, rozsah a pod.), ktorého správnosť potvrdí podpisom kupujúci a pracovník predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle článku 8 týchto obchodných podmienok (reklamačný poriadok) uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. Kupujúci berie na vedomie, že ak si pri osobnom odbere neskontroluje obsah zásielky (balenia), tak pri neskoršej reklamácii bude z jeho strany potrebné preukázať, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia, resp. neúplnosť zásielky pri jej prevzatí, inak bude reklamácia zamietnutá.

5.9 Pri doručovaní tovaru kuriérom je kupujúci rovnako povinný ihneď skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal a kompletnosť obsahu zásielky (balenia) a v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu zásielky alebo úbytku obsahu zásielky či nekompletnosti zásielky (balenia) je povinný situáciu riešiť priamo na mieste s pracovníkom kuriéra, a to písomným záznamom (odporúčame zásielku neprevziať). V prípade prevzatia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia obsahu zásielky alebo úbytku obsahu zásielky či nekompletnosti zásielky (balenia) je kupujúci povinný bezodkladne nahlásiť túto udalosť kuriérovi (prepravnej spoločnosti) a uplatniť reklamáciu u kuriéra v súlade s jeho reklamačným poriadkom. K spísaniu záznamu odporúčame mať k dispozícii poškodenú či nekompletnú zásielku (tovar, obal), doklad o prevzatí zásielky a nadobúdací doklad – faktúru. Upozorňujeme, že ak si pri doručovaní kuriérom kupujúci neskontroluje obsah zásielky (balenia), tak sa vystavuje zvýšenému riziku, že jeho neskoršie reklamácie nebudú kuriérom akceptované.

5.10 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Je povinnosťou kupujúceho dokázať, že mechanické poškodenie nebolo možné objaviť ani pri dôkladnom prezretí tovaru a jeho obalu podľa bodu 5.8. a bodu 5.9. týchto obchodných podmienok. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru budú zamietnuté. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

5.11 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už uhradené platby (kúpnu cenu alebo jej časť vrátane nákladov na doručenie tovaru) bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky.

5.12 V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať tovar v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok z dôvodov vyššej moci, lehota dodania tovaru sa primerane predĺži o dobu trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neodvrátiteľné, ktoré ovplyvňujú výrobu alebo dodanie požadovaného tovaru, napr.: štrajky, epidémie chorôb, opatrenia orgánov verejnej moci, vojny, prírodné živly a katastrofy. V tejto súvislosti predávajúci oznámi dôvody vyššej moci kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru, ak to je možné. Ak sa však v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch, tak predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť s tým, že následne je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v súlade s bodom 5.10 týchto obchodných podmienok.

5.13 Súčasťou zásielky (balenia) spolu s tovarom môže byť taktiež príslušenstvo a doklady k tovaru od výrobcu, pričom môže ísť napr. o záručný list, návod na použitie či iné dokumenty.

5.14 V súvislosti s preberaním zakúpeného tovaru kupujúcim, ktorý je podnikateľom sú stanovené taktiež nasledovné podmienky, aby sa predchádzalo zámene osôb pri preberaní tovaru:

  • tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba štatutár spoločnosti alebo ním písomne splnomocnená osoba, pričom splnomocnenie musí obsahovať aj číslo občianskeho preukazu splnomocnenca,
  • ak tovar príde prevziať poverený zamestnanec spoločnosti, je nutné písomné poverenie od štatutára spoločnosti obsahujúce aj číslo občianskeho preukazu povereného zamestnanca,
  • na overenie štatutára alebo ním splnomocnenej či poverenej osoby je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom a výpisom z obchodného registra, resp. živnostenského registra.

6 Kúpna cena

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „kúpna cena").

6.2 Kupujúci je oprávnený využiť niektorý z nasledovných spôsobov platby kúpnej ceny:

c) vopred online úhrada platobnou kartou – v momente vytvárania objednávky, avšak len za predpokladu, že si kupujúci objednáva tovar so stavom dostupnosti „skladom“ v zmysle bodu 1.10 týchto obchodných podmienok,

d) na dobierku – úhrada v hotovosti pri prevzatí tovaru.

6.3 V prípade vopred online úhrady platobnou kartou bude kupujúcemu na ním uvedenú e-mailovú adresu odoslaný daňový doklad (faktúra), a to po pripísaní platby na bankovom účte predávajúceho.

6.4 V prípade úhrady v hotovosti pri prevzatí tovaru (na dobierku) bude kupujúcemu po prijatí platby vystavený príjmový pokladničný doklad.

6.5 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.6 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s týmito obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.7 Súčasťou kúpnej ceny sú náklady na doručenie tovaru (poštovné, prípadne iné prepravné náklady). 

Cena poštovného  je 4,20 € vrátane DPH. 

Cena poštovného sa môže odvíjať tiež od toho či kupujúci požaduje dodanie tovaru, ktorý má predajca dostupný „skladom“ alebo bude k dispozícii až „na objednávku“ od výrobcu, dovozcu alebo dodávateľa. Stav dostupnosti tovaru, tzn. „skladom“ alebo „na objednávku“ je zobrazený jednotlivo pri každom tovare ponúkanom na internetovej stránke elektronického obchodu a kupujúci má možnosť rozdeliť svoj nákup na samostatnú objednávku k tovaru „skladom“ a samostatnú objednávku k tovaru „na objednávku“, pričom poštovné sa pre každú z týchto samostatných objednávok bude účtovať osobitne.

Príklad: 1/ Ak si kupujúci objedná tovar „skladom“ a zároveň tovar „na objednávku“, tak platí poštovné na každú zásielku samostatne ,,skladom,, 4,20 € + ,,na objednávku,, 4,20 €. 2/ Ak si kupujúci vyžiada odoslať už časť dostupného tovaru z objednávky ,,na objednávku,, platí poštovné 4,20 € za každú zásielku.

Cena poštovného je vždy uvedená v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky v zmysle bodu 2.1 týchto obchodných podmienok.

6.8 Náklady na doručenie tovaru sa účtujú podľa bodu 6.7 týchto obchodných podmienok iba v prípade bežnej zásielky, ktorou sa rozumie zásielka s maximálnymi rozmermi 150cm dĺžka x 60cm šírka x 60cm hrúbka a súčasne s maximálnou váhou 25 kg.

6.9 V prípade nadrozmernej zásielky, ktorá svojou veľkosťou alebo váhovou presahuje niektorý z maximálnych údajov podľa bodu 6.8 týchto podmienok a/alebo v prípade doručovania zásielky mimo územia Slovenskej republiky predávajúci kontaktuje kupujúceho, individuálne s ním dohodne cenu nákladov na doručenie tovaru a vyžiada od kupujúceho súhlas so zmenou ceny nákladov na doručenie pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou predmetnej ceny a následným „potvrdením objednávky“ zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Neudelením súhlasu zo strany kupujúceho sa objednávka považuje za zrušenú (stornovanú).

6.10 Náklady spojené s montážou a vynášaním tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby kupujúcemu neposkytuje.

6.11 Kupujúci je oprávnený zakúpiť len také množstvo, ktoré zodpovedá bežnému chodu prevádzky kupujúceho – podnikateľa. Žiaden tovar predávajúceho nie je určený na priemyselné použitie či spracovanie. Tovar predávajúceho nie je určený k ďalšiemu predaju. Ak kupujúci objedná alebo zakúpi také množstvo, ktoré nezodpovedá bežnému chodu prevádzky podnikateľa alebo predávajúci usúdi, že takýto tovar bude použitý k ďalšiemu predaju, je predávajúci oprávnený objednávku zrušiť, a v prípade, že bola objednávka záväzne akceptovaná, je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to bez akýchkoľvek ďalších nárokov kupujúceho.

6.12 Recyklačný poplatok je zobrazený samostatne pri každom tovare, ktorý je elektrozariadením a je uvedený aj v daňovom doklade (faktúre) pre kupujúceho.

6.13 V prípade prebiehajúcich zľavových akcií (napr. rôznych vernostných zliav či špeciálnych zliav pre kupujúcich so zaregistrovanými zákazníckymi účtami na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a pod.) sa predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie zverejnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho stornovať. O zrušení (stornovaní) objednávky bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia. Všetky zľavové akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare ponúkanom na internetovej stránke elektronického obchodu nie je uvedené inak.

7 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8 Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci, ktorý je podnikateľom je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť podľa platného reklamačného poriadku v zmysle tohto článku obchodných podmienok, ktorý je zverejnený a voľne dostupný na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho – pozri dokument: „REKLAMAČNÝ PORIADOK“ (pre účely tejto časti všeobecných obchodných podmienok „Reklamačný poriadok“).

8.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný Reklamačný poriadok, a to v častiach týkajúcich sa podnikateľov. Pokiaľ by ustanovenia Reklamačného poriadku, zverejneného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho boli v rozpore s ustanoveniami tohto článku obchodných podmienok pre podnikateľov, pri reklamácii podnikateľa majú prednosť a uplatnia sa ustanovenia tohto článku obchodných podmienok. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

8.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho.

8.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky prípady kúpy tovaru, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5 Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby zodpovednosť za vady tovaru, ktorý vykazuje chyby, za ktoré zodpovedá výrobca, dovozca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6 Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Kupujúci môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke. Ak kupujúci prehliadku neurobí a nároky z vád tovaru pri jeho prevzatí neuplatní, tak je si vedomý skutočnosti, že pri neskoršom uplatňovaní nárokov z vád bude musieť preukázať, že tieto chyby mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim, inak bude jeho reklamácia zamietnutá.

8.7 Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby (záručnú opravu) po doručení, resp. predložení tovaru vrátane dokladu o zaplatení za tovar, príslušenstva a dokumentácie k tovaru (dokladov prevzatých v balení s tovarom, napr. záručného listu, návodu na použitie a pod.) príslušnému pracovníkovi autorizovaného servisného miesta. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis tovaru sú uvedené v záručnom liste pribalenom ku konkrétnemu tovaru. V prípade nejasností predávajúci poskytne tieto informácie kupujúcemu aj na požiadanie prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

8.8 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prvom rade priamo v servise v zmysle bodu 8.7 týchto obchodných podmienok pre podnikateľov. V prípade, že nie je možné zaistiť záručnú opravu týmto spôsobom, tak záručnú opravu zabezpečí predávajúci. Vtedy si zákazník uplatní reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho tak, že doručí alebo donesie tovar na adresu prevádzkarne (poštovú adresu) predávajúceho – motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí alebo predloží ho predávajúcemu. K tovaru musí byť priložený taktiež doklad o zaplatení za tovar, príslušenstvo a dokumentácia (doklady prevzaté v balení s tovarom, napr. záručný list, návod na použitie a pod.) a taktiež doklady podľa bodu 8.36 týchto obchodných podmienok. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby si zásielku s reklamovaným tovarom poistil. Pokiaľ kupujúci zasiela predávajúcemu tovar na adresu podľa tohto bodu obchodných podmienok prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Podoba reklamačného formulára je určená predávajúcim a jeho vzor je zverejnený na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, ktorý si možno v prípade potreby stiahnuť a vyplniť – klikni a pozri dokument: REKLAMAČNÝ FORMULÁR. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru.

8.9 Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby (záručnú opravu). To isté platí, pokiaľ kupujúci pokračuje v používaní tovaru napriek zisteniu chyby.

8.10 Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý je podnikateľom sa nevzťahuje 30 dňová lehota v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie pre podnikateľov nie je zákonom stanovená. Reklamácie podnikateľov v zmysle tohto článku obchodných podmienok sa však predávajúci zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní od dátumu uplatnenia reklamácie v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamačné konanie k tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť či doniesť predávajúcemu začína, keď zo strany kupujúceho bude predávajúcemu doručený: (i) vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie podľa bodu 8.8 týchto obchodných podmienok a taktiež (ii) reklamovaný tovar spolu s jeho príslušenstvo a dokumentáciou podľa bodu 8.8 týchto obchodných podmienok. Reklamačné konanie k tovaru, ktorý sa nedá objektívne doručiť či doniesť predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína, keď (i.) kupujúci doručí predávajúcemu vyplnený formulár na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu podľa bodu 8.8 týchto obchodných podmienok a súčasne (ii.) dôjde k vykonaniu obhliadky reklamovaného tovaru osobou určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie.

8.11 V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok ohľadom uplatňovania reklamácie tovaru sa môže kupujúci obrátiť na predávajúceho elektronicky na e-mailovú adresu: info@galfer.sk alebo telefonicky na: +421 910 666 362.

8.12 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká:

a) nepredložením záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

b) neoznámením zjavnej chyby tovaru pri jeho prevzatí,

c) neuplatnením nárokov z vád tovaru bez zbytočného odkladu od zistenia jeho chyby,

d) pokračovaním v používaní tovaru po zistení jeho chyby,

e) uplynutím záručnej doby tovaru,

f) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

g) používaním alebo uskladňovaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

h) neodborným zaobchádzaním, manipuláciou, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

i) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike,

j) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

k) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

l) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

m) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby (napr. montážou tovaru do motocykla v neautorizovanom servise, pričom v prípade pochybností o mieste vykonania servisu dôkazné bremeno zaťažuje kupujúceho. Autorizovaným servisom sa v tejto súvislosti rozumie servis príslušnej značky motocykla alebo servis, ktorý má opravy a údržbu motorových vozidiel evidované ako predmet podnikania vo výpise z obchodného registra, resp. živnostenského registra).

8.13 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo ich častí) spôsobené používaním a za žiadnych okolností sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené preťažením tovaru pri používaní. Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu. V tejto súvislosti berie kupujúci na vedomie, že tovar ponúkaný predávajúcim na internetovej stránke elektronického obchodu je svojim charakterom zameraný na používanie pri prevádzke motocyklu (ako diel, komponent či súčiastka motocykla) alebo slúži potrebám jazdca motocykla (rôzne časti oblečenia a doplnky). Životnosť tovaru je teda závislá od povahy, frekvencie či intenzity jazdy, ako aj ďalších faktorov používania motocykla, napr. v prípade použitia na pretekárske účely sa životnosť predpokladá na hodiny a môže byť z daného dôvodu vylúčená alebo obmedzená už jeho výrobcom.

8.14 Kupujúci zároveň berie na vedomie, že kúpou a montážou iného tovaru (dielu, komponentu či súčiastky) ako je odporúčaný výrobcom motocykla, môže byť narušená záruka samotného motocykla alebo môže dôjsť k jeho poškodeniu. Predávajúci zároveň nezodpovedá za žiadne vady tovaru či škody na tovare, motocykli alebo inej veci spôsobené neodbornou montážou, nakoľko montáž nerealizuje a táto nie je predmetom kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v zmysle týchto obchodných podmienok.

8.15 Záruka sa nevzťahuje taktiež na vady, o ktorých bol kupujúci predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Pri tovare ponúkanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

8.16 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

g) odovzdaním opraveného tovaru,

h) výmenou tovaru,

i) vrátením kúpnej ceny tovaru,

j) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

k) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

l) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.17 Záručná doba je 12 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady tovarov stanovená iná záručná doba, napr. v záručnom liste) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Pri použitých veciach je záručná doba 6 mesiacov a predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Záručná doba sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (§429 a nasl.). U vybraných tovarov môže výrobcom záruka pre kupujúcich obmedzená. Vady tovaru a nároky z vád tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

8.18 Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.19 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky (reklamácie) podľa bodu 8.12 týchto obchodných podmienok, bezplatné.

8.20 Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, tak najprv môže kupujúci požadovať od predávajúceho opravu. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby opravou tovaru vymeniť vadný tovar za bezvadný. V prípade výmeny tovaru za iný dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za iný začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia iného (nového) tovaru, ale iba na tento nový tovar.

8.21 Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť (opraviť) a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis na chybný tovar.

8.22 Pokiaľ nie je oprava tovaru možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.

8.23 Ak je dodaním tovaru s vadami porušená kúpna zmluva podstatným spôsobom môže kupujúci:

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

8.24 Voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 8.23 týchto obchodných podmienok kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

8.25 Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 8.24 týchto obchodných podmienok, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

8.26 Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

8.27 Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

8.28 Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. Táto lehota musí byť určená v súlade s bodom 8.10 týchto obchodných podmienok pre podnikateľov.

8.29 Kým kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 8.28 týchto obchodných podmienok alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa bodu 8.28 týchto obchodných podmienok.

8.30 Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 8.28 alebo 8.29 týchto obchodných podmienok, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa bodu 8.28 týchto obchodných alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

8.31 Na účely týchto obchodných podmienok pre podnikateľov je porušenie kúpnej zmluvy podstatné, ak strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.

8.32 Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.33 Právo kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako už využil svoje oprávnenie a uplatnil nároky z vád, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) pri tom istom tovare uplatňovať reklamáciu opakovane.

8.34 V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom súdu.

8.35 Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si tovar najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia reklamácie. Ak tak neurobí, je povinný zaplatiť poplatok za uskladnenie. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo tovar predať. Ak dôjde k predaju tovaru, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok predaja po odpočítaní poplatku za uskladnenie a nákladov predaja.

8.36 V súvislosti s reklamáciou tovaru kupujúcim, ktorý je podnikateľom sú stanovené taktiež nasledovné podmienky, aby sa predchádzalo zámene osôb pri reklamovaní tovaru:

a) tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba štatutár spoločnosti alebo ním písomne splnomocnená osoba, pričom splnomocnenie musí obsahovať aj číslo občianskeho preukazu splnomocnenca.

b) ak tovar príde prevziať poverený zamestnanec spoločnosti, je nutné písomné poverenie od štatutára spoločnosti obsahujúce aj číslo občianskeho preukazu povereného zamestnanca.

c) na overenie štatutára alebo ním splnomocnenej či poverenej osoby je potrebné preukázať sa platným občianskym preukazom a výpisom z obchodného registra, resp. živnostenského registra.

9 Osobné údaje

9.1 Informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v časti III. týchto všeobecných obchodných podmienok.

9.2 Informácie o cookies sú obsiahnutév časti IV. týchto všeobecných obchodných podmienok.

10 Zánik kúpnej zmluvy

10.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, dovoz, dodávky alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je zverejnená na internetovej stránke elektronického obchodu. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevzal tovar do 5 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tento tovar prevziať. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej so zákazníkom v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (tj. ceny zjavne iné ako je cena pre tento typ / druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch; o jednu cifru nižšia cena (napr. pri udávaní ceny "vypadne" jedna číslica); zjavne nízka cena tovaru (napr. o 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé, bez toho, aby u tovaru bolo uvedené, že sa jedná o výpredaj či o inú zľavovú akciu); a iné zjavné chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku, atď. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez toho aby boli kupujúcemu účtované ďalšie poplatky. Ustanovenia uvedené v tomto bode obchodných podmienok sa analogicky použijú aj pre zrušenie (stornovanie) objednávky a analogicky sa taktiež použijú pri deklarácii výšky zľavy pri rôznych zľavových akciách.

10.2 Kupujúci, ktorý je podnikateľom má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným zákonníkom alebo týmito obchodnými podmienkami.

10.3 Kupujúci, ktorý je podnikateľom má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu v prípade, ak je tovar nerozbalený a nepoškodený. Deklarovaný stav „nerozbalený a nepoškodený“ zhodnotí predávajúci a na základe toho rozhodne o akceptovaní, resp. neakceptovaní odstúpenia od zmluvy. V prípade, že predávajúci odstúpenie od kúpnej zmluvy neakceptuje, považuje sa za neplatné a neúčinné.

10.4 Pre platné a účinné odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle bodu 10.3 týchto obchodných podmienok zároveň musí byť tovar v rámci 14 dňovej lehoty od uzavretia kúpnej zmluvy doručený alebo donesený predávajúcemu, nie len odoslaný na prepravu, v opačnom prípade odstúpenie od zmluvy nemožno akceptovať.

10.5 Kupujúci u predávajúceho uplatňuje svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v písomnej podobe.

10.6 Kupujúci je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy doručiť alebo predložiť predávajúcemu na adresu prevádzkarne (poštovú adresu) predávajúceho – motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, identifikačné údaje kupujúceho, podpis kupujúceho, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už uhradené platby (kúpnu cenu alebo jej časť vrátane nákladov na doručenie tovaru), najmä číslo účtu IBAN a/alebo poštovú adresu kupujúceho, dátum. Spolu s odstúpením od zmluvy je kupujúci povinný doručiť, prípadne doniesť predávajúcemu tovar, doklad o zaplatení a príslušenstvo vrátane dokumentácie (záručný list, návod na použitie a pod.) a podľa možnosti v originálnom obale. Pokiaľ kupujúci zasiela predávajúcemu odstúpenie od zmluvy prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s., môže tak urobiť len prostredníctvom služby s názvom „Balík na adresu“. Tovar zaslaný kupujúcim prostredníctvom služby s názvom „Balík na poštu“ a zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci odporúča kupujúcemu zásielku s reklamovaným tovarom poistiť.

10.7 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.8 Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

10.9 Po odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Vrátenie uhradenej kúpnej ceny alebo jej časti predávajúci uskutoční bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho do 14 dní od doručenia tovaru predávajúcemu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platby za vrátený tovar.

10.10 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu alebo jej časť podľa bodu 10.9 týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho vrátený. Platba za vrátený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení, prípadne donesení tovaru späť na adresu prevádzkarne (poštovú adresu) predávajúceho uvedenú v bode 10.6 týchto obchodných podmienok.

10.11 Odstúpenie od kúpnej zmluvy nespĺňajúce niektorú z požiadaviek tohto článku obchodných podmienok je neplatné a neúčinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu alebo jej časť podľa bodu 10.8. týchto obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má predávajúci nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.12 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

d) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

10.13 Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom a bude chcieť predávajúcemu vrátiť tovar, môže byť zo strany predávajúceho ponúknuté taktiež zrušenie kúpnej zmluvy dohodou v závislosti od stavu vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej hodnoty vráteného tovaru. Stav tovaru bude zhodnotený predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na neumožnenie zrušenia kúpnej zmluvy s ohľadom na povahu tovaru a jeho stav v čase vrátenia. V prípade existencie podmienok akceptovateľných pre obe zmluvné strany sa predávajúci s kupujúcim individuálne dohodnú na podmienkach zrušenia kúpnej zmluvy, vrátenia tovaru a finančnej kompenzácie. V tejto súvislosti predávajúci deklaruje, že:

a) ak sa bude jednať o rozbalený a použitý (ale nepoškodený) tovar zakúpený zo skladových zásob predávajúceho (stav dostupnosti „skladom“ v zmysle bodu 1.10 týchto obchodných podmienok), tak finančná kompenzácia bude činiť: (i.) 100% zaplatenej kúpnej ceny, ak bude tovar vrátený do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, (ii.) 80% zaplatenej kúpnej ceny, ak bude tovar vrátený v lehote 15 až 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy, (iii.) 50% zaplatenej kúpnej ceny, ak bude tovar vrátený v lehote 31 dní až 6 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy. Lehota podľa predošlej vety bude zachovaná, ak bude tovar v posledný deň lehoty doručený alebo donesený predávajúcemu, nie len odoslaný na prepravu. Náklady na doručenie tovaru v zmysle bodu 6.7 týchto obchodných podmienok na nekompenzujú;

b) ak sa bude jednať o rozbalený a použitý (ale nepoškodený) tovar zakúpený od výrobcu, dodávateľa alebo dovozcu (stav dostupnosti „na objednávku “ v zmysle bodu 1.10 týchto obchodných podmienok), tak finančná kompenzácia bude činiť 50% zaplatenej kúpnej ceny, ak bude tovar vrátený do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

11 Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2 V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ alebo prostredníctvom listových zásielok.

11.4 Na právne vzťahy neupravené touto časťou všeobecných obchodných podmienok sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

11.5 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

11.6 Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

ČASŤ III. OSOBNÉ ÚDAJE

1.1 Uzavretím zmluvy v zmysle časti I. alebo časti II. týchto všeobecných obchodný podmienok medzi predávajúcim (ďalej pre účely tejto časti všeobecných obchodných podmienok ako „prevádzkovateľ„) a kupujúcim, ktorý je fyzickou osobou (ďalej pre účely tejto časti všeobecných obchodných podmienok ako „dotknutá osoba„), ako aj registráciou dotknutej osoby na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovateľa https://galfer.sk/ a navštevovaním tejto internetovej stránky a využívaním jej funkcií dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “Zákon”). Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení GDPR a Zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. V tejto súvislosti je prevádzkovateľ oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, a to na základe osobitnej písomnej zmluvy. Táto časť všeobecných obchodných podmienok sa považuje za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa internetovej stránky elektronického obchodu ( motogp, s. r. o., so sídlom Rozkvet 2054/113-48, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 350 681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16367/R) vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle GDPR a Zákona.

Nezabudnite si taktiež prečítať súvisiaci dokument: PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES, ktoré sú zverejnené a voľne dostupné na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovateľa a máte možnosť kedykoľvek si ich otvoriť a oboznámiť sa s ich obsahom.

1.2 Zdrojom osobných údajov je dotknutá osoba (vy). Prevádzkovateľ získava osobné údaje od dotknutej osoby tým, že ich vyplnila a poskytla (i) pri uzatváraní zmluvy v zmysle bodu 1.4 časti I. týchto všeobecných obchodných podmienok, (ii) pri uzatváraní zmluvy v zmysle bodu 1.4 časti II. týchto všeobecných obchodných podmienok, (iii) prostredníctvom osobitného registračného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovateľa v zmysle bodu 1.6 časti I. týchto všeobecných obchodných podmienok, resp. bodu 1.7 časti II. týchto všeobecných obchodných podmienok alebo tým (iv) že navštevuje internetovú stránku elektronického obchodu prevádzkovateľa a využíva jej funkcie.

1.3 Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je, prípadne môže byť: (i) uzavretie a plnenie zmluvy, na základe ktorej bude dotknutej osobe dodaný tovar prevádzkovateľa (tzv. zmluvná požiadavka), (ii) plnenie právnych povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z GDPR, Zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (tzv. zákonná požiadavka), (iii) iný účel, pri ktorom dotknutá osoba vyjadrila svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (iv) iný účel, ktorý je zlučiteľný s účelom, na ktorý boli osobné údaje dotknutej osoby pôvodne získané. Spracúvanie osobných údajov na účel archivácie alebo štatistický účel sa v zmysle GDPR a Zákona považuje za spracúvanie zlučiteľné s pôvodným účelom. V prípade spracúvania na predmetné účely má prevádzkovateľ zavedené primerané a účinné technické a organizačné opatrenia, ktorými zabezpečí najmä minimalizáciu osobných údajov a podľa toho akým spôsobom bude možné predmetné účely dosiahnuť zabezpečí taktiež pseudonymizáciu (osobné údaje nebude možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií uchovávaných oddelene) alebo anonymizáciu (osobné údaje nebude vôbec možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe, ktorú nebude možné viac identifikovať), (v) m imosúdne i súdne uplatňovanie, preukazovanie a vymáhanie právnych nárokov prevádzkovateľa alebo účel iného oprávneného záujmu prevádzkovateľa v súlade s GDPR a Zákonom .

1.4 Právnym základom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je (i) plnenie zmluvných povinností voči dotknutej osobe, (ii) plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, (iii) oprávnený záujem prevádzkovateľa a (iv) slobodný a nepodmienený súhlas udelený dotknutou osobou, ak sa jedná o účel spracúvania podľa bodu 1.3 (iii) tejto časti obchodných podmienok.

1.5 Rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby je v prípade:

a) uzavretia zmluvy v zmysle časti I. týchto všeobecných obchodný podmienok nasledovný: (i) meno a priezvisko, (ii) adresa bydliska, prípadne aj iná dodacia adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát), (iii) telefónne číslo, (iv) e-mailová adresa, (v) heslo a údaje o prihlásení na zaregistrovaný zákaznícky účet – iba ak si ho dotknutá osoba založila, (vi) údaje získané zo súborov cookies – len za predpokladu, že na základe cookies dokáže prevádzkovateľ presne identifikovať dotknutú osobu a dotknutá osoba udelí preukázateľný súhlas, (vii) podpis – iba v prípade písomnej objednávky, reklamácie či iného listinného dokumentu súvisiaceho so zmluvou, (viii) prípadne iné osobné údaje spracúvané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

b) uzavretia zmluvy v zmysle časti II. týchto všeobecných obchodný podmienok nasledovný: (i) meno a priezvisko fyzickej osoby konajúcej v mene podnikateľa, (ii) obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH pri podnikateľovi, ktorý je fyzickou osobou, (iii) adresa sídla, resp. miesta podnikania, prípadne aj iná dodacia adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát) pri podnikateľovi, ktorý je fyzickou osobou, (iv) telefónne číslo, (v) e-mailová adresa, (vi ) heslo a údaje o prihlásení na zaregistrovaný zákaznícky účet – iba ak si ho dotknutá osoba založila, (vii) údaje získané zo súborov cookies – len za predpokladu, že na základe cookies dokáže prevádzkovateľ presne identifikovať dotknutú osobu a dotknutá osoba udelí preukázateľný súhlas, (viii) podpis – iba v prípade písomnej objednávky, reklamácie či iného listinné dokumentu súvisiaceho so zmluvou, (ix) prípadne iné osobné údaje spracúvané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

c) registrácie na internetovej stránke elektronického obchodu prevádzkovateľa nasledovný: (i) meno a priezvisko, (ii) adresa bydliska, prípadne aj iná dodacia adresa (ulica, orientačné číslo, obec, psč, štát), (iii) obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH – pri podnikateľovi, ktorý je fyzickou osobou, (iv) telefónne číslo, (v) e-mailová adresa, (vi) heslo a údaje o prihlásení na zaregistrované konto, (vii) údaje získané zo súborov cookies – len za predpokladu, že na základe cookies dokáže prevádzkovateľ presne identifikovať dotknutú osobu a dotknutá osoba udelí preukázateľný súhlas, (viii) prípadne iné osobné údaje spracúvané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

d) navštevovaním internetovej stránky elektronického obchodu prevádzkovateľa nasledovný: (i) údaje získané zo súborov cookies – len za predpokladu, že na základe cookies dokáže prevádzkovateľ presne identifikovať dotknutú osobu a dotknutá osoba udelí preukázateľný súhlas, (ii) prípadne iné osobné údaje spracúvané podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

1.6 Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je zmluvnou požiadavkou, ktorá je pri službách podľa časti I. a časti II. týchto všeobecných obchodných podmienok potrebná na uzavretie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nebude možné uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie služby požadovanej dotknutou osobou. Poskytovanie osobných údajov na účel spracúvania bodu 1.3 (iii) až (iv) tejto časti obchodných podmienok nie je zmluvnou ani zákonnou požiadavkou.

1.7 Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvané osobné údaje uchovávať v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr na dobu, ktorá je potrebná na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú (napr. dokým to vyžaduje potreba plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu). V prípade, ak ide o spracúvanie osobných údajov iba na základe súhlasu dotknutej osoby podľa bodu 1.4 (iv) tejto časti všeobecných obchodných podmienok, prevádzkovateľ je oprávnený uchovávať spracúvané osobné údaje po dobu 24 mesiacov od udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania. Pred uplynutím tejto doby môže prevádzkovateľ požiadať dotknutú osobu o predĺženie platnosti súhlasu. Po uplynutí doby oprávneného uchovávania spracúvaných osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona.

1.8 Prevádzkovateľ používa na internetovej elektronického obchodu súbory cookies. V tejto súvislosti prevádzkovateľ odporúča dôkladne sa oboznámiť s časťou IV. týchto podmienok „COOKIES“.

1.9 V zmysle GDPR a Zákona dotknutá osoba disponuje:

a) právom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov (napr. potreba plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či oprávneného záujmu), prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu vymazanie alebo anonymizovanie osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona.

b) právom namietať spracúvanie osobných údajov, ak ich prevádzkovateľ spracúva (i) pri plnení úlohy realizovanej vo verejnom záujme, (ii) pri výkone verejnej moci, (iii) na základe oprávneného záujmu alebo (iv) na účel priameho marketingu vrátane profilovania založeného na týchto právnych základoch. V prípade, ak dotknutá osoba vznesie námietku proti spracúvaniu osobných údajov na účel priameho marketingu, osobné údaje sa nesmú ďalej na tento účel spracúvať (námietka bude považovaná za odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov). V ostatných prípadoch bude námietka dotknutej osoby opodstatnená vtedy, ak jej oprávnené dôvody budú prevažovať nad oprávnenými dôvodmi prevádzkovateľa.

1.10 Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny mimo Európskej únie.

1.11 Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutej osoby automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre dotknutú osobu právne účinky alebo by dotknutú osobu významne ovplyvňovalo z hľadiska jej práv a slobôd.

1.12 Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje dotknutej osoby v nevyhnutnom rozsahu nasledovným príjemcom: (i) osobám, ktoré v mene prevádzkovateľa mimosúdne i súdne uplatňujú a vymáhajú právne nároky prevádzkovateľa, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov prevádzkovateľa, (ii) súdom, súdnym exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci, a to za účelom uplatňovania a vymáhania právnych nárokov prevádzkovateľa alebo plnenia povinností prevádzkovateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, (iii) osobám, ktoré doručujú tovar, ktorý si dotknutá osoba objednala, a to za účelom plnenia zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, (iv) osobám, ktoré pre prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku a údržbu jeho služieb, internetových stránok a informačnej infraštruktúry, a to výlučne za týmto účelom, (v) osobám, ktoré pre prevádzkovateľa zaisťujú zabezpečenie a ochranu jeho služieb, internetových stránok a informačnej infraštruktúry a toto zabezpečenie a ochranu taktiež pravidelne monitorujú a testujú, a to výlučne za týmto účelom, (vi) osobám, ktoré prevádzkovateľovi poskytujú analytické a štatistické služby, a to za účelom skvalitňovania a optimalizácie jeho služieb a internetovej stránky.

1.13 V zmysle GDPR a Zákona má dotknutá osoba najmä (i) právo na prístup k údajom, ktoré sa o nej spracúvajú, (ii) právo na ich opravu, (iii) právo na ich vymazanie, (iv) právo na obmedzenie spracúvania, (v) právo na prenositeľnosť údajov, (vi) právo namietať proti spracúvaniu, ako aj (vii) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako má dotknutá osoba (viii) právo na podanie návrhu na začatie konania – sťažnosti dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk). Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú podrobne upravené v kapitole III GDPR a druhej časti druhej hlave Zákona.

1.14 Klásť otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov a uplatňovať svoje práva môže dotknutá osoba bezplatne na základe žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi elektronicky na e-mailovú adresu:info@galfer.sk, listom na poštovú adresu: motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov alebo iným preferovaným spôsobom.

ČASŤ IV. COOKIES

1.1 Čo sú súbory cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré internetová stránka elektronického obchodu https://galfer.sk/ posiela vášmu internetovému prehliadaču, ktorý ich ukladá do vášho počítača, tabletu, mobilu alebo iného zariadenia. Je to bežná prax množstva internetových stránok. Cookies sú malé a vo vašom zariadení zaberajú minimálny priestor. Cookies nepoškodzujú vaše zariadenie. Niektoré cookies sa do vášho zariadenia ukladajú len prechodne počas vašej návštevy internetovej stránky a po jej opustení sa automaticky vymažú (prechodné cookies) a iné cookies zostávajú uložené vo vašom zariadení aj po opustení internetovej stránky, aby si vás zapamätala, keď sa vrátite ako návštevník a to bez toho, aby vás identifikovala ako konkrétnu osobu (trvalé cookies).

1.2 Účel používania cookies

Cookies, ktoré používa internetová stránka elektronického obchodu umožňujú pohyb na internetovej stránke a využívanie základných funkcií elektronického obchodu ako sú zabezpečené oblasti (zaregistrované kontá), nákupné košíky či online platby. Cookies napomáhajú internetovej stránke rozpoznať vás a následne vám sprístupniť požadovanú funkciu. Prostredníctvom cookies môže internetová stránka zaznamenať nastavenia vášho internetového prehliadača, vaše prístupové heslo, vami uprednostňovaný jazyk a pod. Cookies tiež znemožňujú opakovanému zobrazovaniu toho istého obsahu. Vaša budúca návšteva internetovej stránky tak môže byť rýchlejšia a komfortnejšia. Bez súborov cookies by prehliadanie a využívanie internetovej stránky bolo komplikovanejšie (funkčné/technické cookies). Cookies napomáhajú neustále skvalitňovať a rozvíjať ponuku a nastavenia elektronického obchodu a prispôsobovať ich práve vašim preferenciám a potrebám. Na základe cookies možno sledovať, analyzovať a štatisticky vyhodnocovať používanie elektronického obchodu a následne vylepšovať obsah, funkčnosť či dizajn internetovej stránky (analytické cookies). Okrem vlastných cookies môže internetová stránka elektronického obchodu používať aj cookies tretích osôb (Google), a to na štatistické a analytické účely (cookies tretích osôb), ktorých pravidlá používania nájdete na nasledujúcej webovej stránke: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk .

1.3 Právny základ

Na základe cookies vás zvyčajne nedokáže prevádzkovateľ internetovej stránky elektronického obchodu (motogp, s. r. o., so sídlom Rozkvet 2054/113-48, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 350 681, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 16367/R) presne identifikovať. Iba ak by vás počas návštevy prevádzkovateľ internetovej stránky elektronického obchodu a využívania jej funkcií vedel identifikovať, bude sa jednať o spracúvanie vašich osobných údajov v zmysle GDPR a Zákona. V takom prípade by prevádzkovateľ internetovej stránky elektronického obchodu bol zároveň prevádzkovateľom v zmysle GDPR a Zákona, pretože by spracúval osobné údaje dotknutej osoby (vás).

Právnym základom spracúvania osobných údajov získaných prostredníctvom cookies je váš súhlas ako dotknutej osoby, ktorý sa nevyžaduje jedine v prípade tzv. funkčných/technických cookies opísaných v bode 1.2 tejto časti obchodných podmienok.

Súhlas s používaním cookies môžete prevádzkovateľovi slobodne udeliť pri prvej návšteve internetovej stránky elektronického obchodu, kedy si súčasne môžete zvoliť vlastné nastavenia cookies v tzv. „cookies lište“, ktorá sa vám tejto súvislosti zobrazí.

V prípade potreby môže prevádzkovateľ požiadať o udelenie súhlasu aj opakovane pri ďalšej vašej návšteve internetovej stránky.

Súhlas s používaním cookies je nepodmienený, a teda aj keď ho prevádzkovateľovi neudelíte, budete môcť aj naďalej internetovú stránku elektronického obchodu navštevovať. Súhlas s používaním cookies musí spĺňať taktiež ďalšie kritéria vyžadované GDPR a Zákonom, tzn. byť konkrétny, informovaný a učinený vopred aktívnym potvrdením súhlasu (zakliknutím príslušného políčka na „cookies lište“).

Pod konkrétnosťou sa má na mysli poskytnutie súhlasu na vymedzený účel/účely, pričom musíte mať možnosť voľby vo vzťahu ku každému z účelov, čo je zabezpečené možnosťou vyberať si vlastné nastavenia v „cookies lište“. Zvolené cookies si môže v cookies lište taktiež kedykoľvek editovať (meniť) podľa vlastných preferencií a je na vašom uvážení, ktoré z cookies si ponecháte aktivované a ktoré deaktivujete.

V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že internetová stránka elektronického obchodu nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie, ktoré by malo pre vás právne účinky alebo by vás významne ovplyvňovalo z hľadiska vašich práv a slobôd.

Ďalej vás informujeme, že v prípade, ak by internetová stránka elektronického obchodu mala poskytnúť cookies tretím stranám (Google), tak od vás vyžiada osobitný súhlas, ktorý bude musieť taktiež spĺňať všetky kritéria vyžadované GDPR a Zákonom.

1.5 Doba spracúvanie cookies

Prevádzkovateľom internetovej stránky elektronického obchodu bude spracúvať vaše cookies po dobu 24 mesiacov od udelenia vášho súhlasu alebo do jeho odvolania. Po uplynutí tejto doby alebo pri odvolaní súhlasu vaše cookies vymaže alebo anonymizuje. Pred uplynutím tejto doby vás môže požiadať o predĺženie platnosti vášho súhlasu.

 

1.6 Spravovanie a vymazanie cookies

Internetové prehliadače zvyčajne automaticky prijímajú cookies už v preddefinovanom nastavení. Aj po udelení súhlasu s používaním cookies môžete pomocou nastavenia svojho prehliadača cookies úplne odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré cookies a taktiež môžete vymazať cookies uložené vo vašom zariadení. Ak nechcete, aby sa cookies vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby cookies odmietal alebo aby vás informoval o pokuse uložiť cookies do vášho zariadenia. Pokiaľ však používanie cookies úplne odmietnete, internetovú stránku elektronického obchodu síce budete môcť navštíviť, avšak niektorý jeho obsah, funkcionality a vlastnosti sa nemusia zobrazovať, sprístupňovať a fungovať správne alebo vôbec. Z toho dôvodu odporúčame ponechať aktivované funkčné/technické cookies. Informácie o jednotlivých internetových prehliadačoch a o spôsobe nastavenia cookies môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

1.7 Vaše práva

V prípade, ak by prostredníctvom cookies dochádzalo k spracúvaniu vašich osobných údajov, v zmysle GDPR a Zákona máte (i) právo na prístup k údajom, ktoré sa o vás spracúvajú, (ii) právo na ich opravu, (iii) právo na ich vymazanie, (iv) právo na obmedzenie spracúvania, (v) právo na prenositeľnosť údajov, (vi) právo namietať proti spracúvaniu, ako aj (vii) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako máte (viii) právo na podanie návrhu na začatie konania – sťažnosti dozornému orgánu ( Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk). Rozsah, obmedzenia a spôsoby výkonu uvedených práv sú podrobne upravené v kapitole III GDPR a druhej časti druhej hlave Zákona.

1.8 Kontakt

Klásť otázky týkajúce sa cookies a uplatňovať svoje práva môžete bezplatne na základe žiadosti zaslanej elektronicky na e-mailovú adresu:info@galfer.sk, listom na poštovú adresu: motogp, s. r. o., Súľov 372, 013 52 Súľov alebo iným preferovaným spôsobom.

V Považskej Bystrici, dňa 1.8.2022